Remiss av förslag till föreskrifter om säkerhet i nät och tjänster, dnr 20-3324

Mellan den 2 mars och den 1 april 2022 kunde marknadens aktörer och övriga intressenter lämna synpunkter på PTS förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster enligt lag om elektronisk kommunikation.

De föreslagna föreskrifterna syftar till att:

  • säkerställa att bestämmelserna står i överensstämmelse med den överordnade regleringen,
  • tydliggöra vilka säkerhetsåtgärder som tillhandahållare ska vidta i sin verksamhet för att hantera risker för incidenter,
  • underlätta för tillhandahållare genom att PTS har skapat en regelsamling över flera olika säkerhetsregler som myndigheten ansvarar över enligt nya LEK.

I arbetet med att ta fram förslaget har bland annat EU:s verktygslåda för säkerhet i 5G-nät och vägledningar från den Europeiska Cybersäkerhetsmyndigheten, ENISA, beaktats.

Översyn av tidigare föreskrifter

De föreskrifter som har setts över är:

  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.,
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2012:2) om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning,
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2012:4) om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål,
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2014:1) om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter, samt
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet.

Remissammanställning och PTS säkerhetsföreskrifter

Från den 1 augusti 2022 gäller PTS nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster. Här kan du ta del av remissammanställningen och de nya föreskrifterna.

Remissunderlag