Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket höll den 7 juni 2016 ett dialogmöte om översynen av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

Myndigheterna bereder nu alla berörda (kommuner, stadsnät, allmännyttiga fastighetsbolag, branschföreningar, intresseorganisationer, privata aktörer, myndigheter, grossistkunder och alla andra som anser sig berörda) möjlighet att inkomma med synpunkter.

Synpunkter lämnas skriftligen på adressen gemensamma_principer@pts.se, senast den 16 september 2016 (datumet har ändrats efter dialogmötet) och kommer att publiceras på PTS webbplats.

Ta del av principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet