PTS efterfrågar synpunkter på ny studie om ekonomisk effekt av spektrumanvändning

Inom Post- och telestyrelsens (PTS) uppdrag att förvalta spektrum har PTS visionen att samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige är maximerad över tid (Spektrumstrategin, PTS-ER-2014:16).

En viktig princip i PTS Spektrumstrategi för att uppnå denna vision är att samhällsekonomisk analys ska ligga till grund för all spektrumförvaltning.

För att fortsätta utveckla PTS möjligheter till korrekta samhällsekonomiska bedömningar har A-focus på uppdrag av PTS genomfört en studie som skattar den ekonomiska effekten av utnyttjande av spektrum. Studien utgår ifrån dagens användning för att beräkna de ekonomiska värden som olika användningar medför.

Studien omfattar användningar enligt tabellen nedan där även den uppskattade ekonomiska effekten av tillämpningen redovisas.

Användning Ekonomisk effekt i
miljarder kronor
Mobila samtals-,
och datatjänster
36,1
Wifi 11
Satellit-tv 4,9
Marksänd-tv 4,7

Ljudradio

3,4
Rakel 0,5
Fixed Satellite Service 0,14

 

Studien ger således en ögonblicksbild av vad den ekonomiska effekten av användningen ser ut idag, och avgränsar därmed bort andra viktiga faktorer inom PTS arbete med samhällsekonomiska analyser, exempelvis konsumentöverskott, positiva och negativa externaliteter, spektrumeffektivitet etc.

PTS kommer framöver att använda denna studie som del i underlag för samhällsekonomiska analyser och önskar därför synpunkter på utredningen som kan vara av vikt vid PTS fortsatta arbete med samhällsekonomiska analyser. Utredningen skattar inte den totala samhällsnyttan av de olika användningarna, utan fokuserar endast på användningarnas ekonomiska effekt.

Vänligen inkom eventuella synpunkter senast den 16 oktober till Johan Stake

Inkomna synpunkter:

  • Teracom