PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 - PTS-ER-2019:5

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. Den här rapporten redovisar tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober 2018. Tillgången till fast bredband och telefoni, dvs. tillgång till bredband och telefoni för hushåll och arbetsställen, redovisas i första delen av rapporten. I den andra redovisas yttäckningen och utbyggnaden av mobilt bredband och mobiltelefoni.

I december 2016 lanserade regeringen en bredbandsstrategi: ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”.  I den här rapporten följer PTS upp målen i strategin i sin helhet för andra gången. Nedan beskrivs målen i regeringens bredbandsstrategi kopplade till resultat från 2018-års kartläggning.

”95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”, mål 1 i regeringens bredbandsstrategi. PTS kartläggning visar att ca 81 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s den 1 oktober 2018. Det är en ökning med ca 4,2 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Ökningstakten är något lägre än mellan 2016 och 2017, men är jämförbar med tidigare års kartläggningar – trots att utbyggnaden nu sker i än mer glest befolkade områden än tidigare år. Ökningen beror främst på utrullning av fiber till enfamiljshus.

”År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband”, mål 2 i regeringens bredbandsstrategi. Mål 2 består i sig av tre delmål som var för sig ska vara uppfyllda för att det övergripande målet ska anses uppfyllt. Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige antingen bör ha tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten (s.k. homes passed). Det andra delmålet är att 1,9 procent av alla hushåll och företag antingen bör ha tillgång till, eller ha IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger 100 Mbit/s. På motsvarande sätt innebär det tredje delmålet att 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till eller ha 30 Mbit/s i absoluta närheten.

I oktober 2018 hade 89 procent av alla hushåll och företag antingen tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten. Motsvarande nivå för 100 Mbit/s och 30 Mbit/s var vid samma tidpunkt 89 procent respektive 97 procent av alla hushåll och företag.

”År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet”, mål 3 i regeringens bredbandsstrategi. Detta mål inkluderar områden ”där man normalt befinner sig”, vilket PTS har valt att definiera som områden i närheten av vägar, områden i närheten av fritidshus, eller områden i närheten till hushåll eller arbetsställen. Uppföljningen utgör en måttstock för utbyggnaden i dessa områden men målbilden kan komma att förändras om framtidens tjänster kräver annan kapacitet och andra kvalitéer. Jämfört med i oktober 2017 har ökningen i yttäckning för de valda områdena, endast varit marginell. Ca 0,3 procentenheter mer yta täcktes i dessa områden i oktober 2018 än i oktober 2017 (motsvarande ökning mellan 2016 och 2017 var 6,8 procentenheter). Den låga ökningen det senaste året beror på att de yttäckande mobilnäten inte har byggts ut i samma takt som tidigare. PTS förväntning är dock att täckningen för ytorna kommer att öka de närmaste åren i och med den kommande utbyggnaden i 700 MHz-bandet.

När det gäller fiberutbyggnad i stort så fortsätter den att öka. Ca 77 procent av alla hushåll hade tillgång till fiber i oktober 2018. Det innebär en ökning med 4,8 procentenheter på ett år. I Hallands län ökar hushållens tillgång till fiber mest sedan oktober 2017 (8,1 procentenheter), följt av Blekinge och Jönköpings län. Utanför tätort och småort var hushållens tillgång till fiber 40,6 procent i oktober 2018 vilket kan jämföras med 31 procent år 2017. Tillgången till fiber är alltjämt högre i områden i tätort eller småort, men tillgången ökar mer i områden utanför tätort och småort.

Yttäckningen för mobilt bredband fortsätter att öka men med betydligt lägre intensitet relativt tidigare år. 4G-utbyggnaden fortsätter, men främst utifrån kapacitetssynpunkt. Ca 1 400 nya sändarplatser tillkom mellan oktober 2017 och 2018. Den största procentuella ökningen i yttäckning kan ses för mobilnät med hög kapacitet (30 Mbit/s), vilken har ökat med 1,7 procentenheter sedan 2017. Yttäckningen för 10 Mbit/s har ökat mindre än tidigare år, med en ökning på endast 0,3 procentenheter sedan förra året (mellan 2016 och 2017 var motsvarande ökning ca 8 procentenheter). I övrigt gäller att ingen utbyggnad har skett i 450 MHz-bandet, samt att yttäckningen för mobiltelefoni (taltjänster) ligger kvar på samma nivå som i oktober 2017.


Dokument