Nationella telesamverkansgruppen

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarliga störningar och extraordinära händelser i samhället.

arrow Samverkande parter

Kriteriet för medlemskap i NTSG är att operatören/organisationen har egen teknisk utrustning, kunskaper eller resurser som påverkar Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk kommunikation.

NTSG har genom sin roll möjlighet till stor påverkan på den kritiska nationella infrastrukturen för elektronisk kommunikation. Nya medlemmar kan komma att tillföras gruppen efter gemensamma beslut i NTSG.

För närvarande ingår följande aktörer i NTSG: Hi3G (3), Global Connect, Netnod, Stokab, Svenska Kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, Tele2, Telenor, Telia, Teracom, Trafikverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Post- och telestyrelsen.

arrow Ansvarsfördelning

Gruppens arbete bygger på frivillighet och varje deltagare representerar sin egen organisation. Gruppen väljer ordförande. PTS innehar för närvarande ordföranderollen och bistår med administrativt stöd. Personal ur Sveriges lottakår förstärker med administrativt stöd när NTSG aktiveras.

arrow Mötesformer

Deltagarna i NTSG träffas två gånger per år för att säkra att NTSG är väl etablerade och tränade för att kunna fungera i en nationell kris, pröva och utveckla forumet, uppdatera dokumentation, utveckla kontakter samt öva samverkan. Därutöver testas gruppens kallelserutiner var tredje månad. Vid dessa virtuella möten finns också möjlighet att avhandla frågor som ligger inom gruppens intresseområde. Gruppens medlemmar deltar också i olika samarbetsprojekt med elsektorn och områdesansvariga aktörer som länsstyrelser.

Under en kris initieras gruppens arbete genom att någon gruppmedlem begär att gruppen samlas. Gruppen samlas därefter virtuellt. Arbetet inleds med ett uppstartsmöte som följer en på förhand framtagen agenda och medlemmarna redogör för det aktuella läget. Därefter hålls regelbundna telefon- och webbmöten så ofta som situationen kräver.

Arbetet karaktäriseras av samverkan inom sektorn, sektorsövergripande samverkan, privatoffentlig samverkan och civil-militär samverkan.

arrow Sakområden

Respektive operatör och nätägare hanterar dagligen störningar och mindre kriser. Operatörernas driftledningscentraler har en väl utvecklad förmåga att hantera de störningar och kriser som berör det egna ansvarsområdet. Vid allvariga störningar eller extraordinära händelser kan det uppstå situationer som underlättas av att aktörerna bistår varandra.

Vid en allvarlig störning sammanställer gruppen skadeläget, återrapporterar läget till berörda parter och ger vid behov förslag till åtgärder. Gruppen kan också, om så krävs, koordinera insatser.

Samverkan med andra aktörer i samhället är ett viktigt område för NTSG. Rutiner för samverkan med exempelvis länsstyrelser och andra viktiga aktörer i en krissituation utvecklas successivt. Koordinering av samverkan med externa aktörer hanteras genom PTS försorg.

arrow Kritiska framgångsfaktorer

NTSG är en sammanslutning med en koordinerande och rådgivande funktion. En framgångsfaktor är att verksamheten är starkt förankrad i hemmaorganisationen så att förslag från gruppen får gehör i medlemsorganisationerna. En annan framgångsfaktor är ett väl utvecklat samarbete och att aktörerna i krishanteringsarbetet förmår och tillåts lyfta sig från den kommersiella nivån för att se till helheten för kundernas och samhällets bästa.

arrow Kontakt och mer information