Krisinformation

Vid en kris, till exempel större teleavbrott, är PTS huvudsakliga uppgifter att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Information från krisinformation.se

Information om aktuella kriser finns på webbplatsen krisinformation.se. Det är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.

Samarbetsforum inom sektorn elektronisk kommunikation

Vid allvarliga störningar och extraordinära händelser i samhället kan Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) sammankallas. NTSG är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår företag, myndigheter och affärsdrivande verk.

Sök trovärdiga källor

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. 

Läs mer på krisinformation.se om hur du kan tänka källkritiskt och om sociala medier i kriser.