Samråd av beslut och inbjudan till ansökan inför tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2022-04-25

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) ett samråd av beslut att begränsa antalet tillstånd samt utfärdande av Allmän inbjudan del 1 till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Senast den 25 maj har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på beslutet och inbjudan till ansökan.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt. Auktionsförfarandet är planerat att påbörjas i september 2023.

Samråd av beslut och inbjudan till ansökan

PTS bjuder nu in intressenter att tycka till om beslut att begränsa antalet tillstånd och Allmän inbjudan del 1.

Beslutet innebär bl.a. att:

  • Antalet tillstånd i 900 MHz-bandet begränsas till som mest sex nationella tillstånd
  • Antalet tillstånd i 2,1 GHz-bandet begränsas till som mest tolv nationella tillstånd
  • Antalet tillstånd i 2,6 GHz-bandet begränsas till som mest arton nationella tillstånd
  • PTS utfärdar allmän inbjudan till ansökan som meddelas i två delar och att tillståndsprövningen ska ske i ett förfarande där det pris sökande är villig att betala för tillstånd ska vara utslagsgivande.

Allmän inbjudan del 1 innehåller bland annat regler och information om

  • Hur man ansöker om att delta i auktionen
  • Att sökanden i samband med ansökan ska inkomma med uppgift om vilka företag som är närstående. Om två eller flera sökande är närstående till varandra ska de ange vilket av företagen som ska delta i auktionen. Följs inte detta krav får inget av de närstående företagen delta i auktionsförfarandet.
  • Att de sökande ska lämna uppgifter som kommer att ligga till grund för prövningen av huruvida den radioanvändning som ansökan avser kan komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet.
  • Hur samrådet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska genomföras.

Intressenter har möjlighet att svara på detta samråd senast den 25 maj 2022.

Klicka här för att ta del av samrådet.

I samband med samrådet har PTS även publicerat ett dokument som bemöter delar av de inkomna synpunkter som inkom i den konsultation som genomfördes under februari och mars 2022.

Klicka här för att ta del av bemötandet.

Mer information
Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Dessa kommer att tilldelas innan nuvarande tillstånd går ut. Syftet med tilldelningarna är att möjliggöra fortsatt digitalisering och teknikutveckling, att bidra till regeringens mobilitetsmål främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

Läs mer om tilldelningen på PTS webbplats.