Remiss: Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur

Post- och telestyrelsen (PTS) har vänt sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom NIS-lagen

PTS har tagit fram förslag till föreskrifter som förtydligar de skyldigheter som följer av 12-14 §§ NIS-lagen. PTS förslag på föreskrifter innehåller krav på säkerhetsåtgärder för de nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur. I sektorn ingår leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.

De föreslagna föreskrifterna innehåller bland annat närmare krav på riskanalys för de nätverk och informationssystem som leverantörerna har identifierat och kontinuitetshöjande åtgärder. Dessutom anger föreskrifterna säkerhetsåtgärder som leverantören ska genomföra i de fall leverantörens riskanalys påvisar brister.

Remissammanställning

Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom NIS

Ta del av sammanställningen

Bakgrund

Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) trädde i kraft den 1 augusti 2018 och syftar till att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster.

Mer information

Om du har frågor, kontakta

Erika Hersaeus, erika.hersaeus[a]pts.se

Isabelle Westerlund, isabelle.westerlund[a]pts.se

Frågor kan även skickas till nis[a]pts.se