Remiss: Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur

PTS har vänt sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom NIS-lagen

Post- och telestyrelsen (PTS) remitterade den 25 juni 2020 ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

PTS förslag på föreskrifter innehåller krav på säkerhetsåtgärder för de nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur. I sektorn ingår leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.

Remissen skickades till anmälda leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur. Därutöver har samtliga tillsynsmyndigheter inom NIS-regleringen och ett antal andra myndigheter fått remissen.

I remissammanställningen sammanställs de huvudsakliga synpunkter som framförts i inkomna remissvar och PTS inställning till remissinstansernas synpunkter. Svar har inkommit från 16 remissinstanser.

Ta del av remissammanställningen.

Bakgrund

Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) trädde i kraft den 1 augusti 2018 och syftar till att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster.

Mer information

Om du har frågor, kontakta

Erika Hersaeus, erika.hersaeus[a]pts.se

Isabelle Westerlund, isabelle.westerlund[a]pts.se

Frågor kan även skickas till nis[a]pts.se