Remiss Föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster.

Till följd av EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster och lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till denna förordning är tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige skyldiga att anmäla och lämna uppgifter om sin verksamhet till Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS har efter dessa reglers ikraftträdande identifierat behovet av att närmare reglera dels vad en anmälan ska innehålla för uppgifter, dels hur insamlingen av uppgifter från tillhandahållare ska gå till. Myndigheten bedömer att nuvarande oreglerade förfarande bidrar till överflödig administration för både berörda tillhandahållare och PTS. Myndigheten föreslår därför att verkställighetsföreskrifter införs. Föreskrifterna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2020.

Lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen pts@pts.se, senast den 28 februari 2019.

Vänligen ange diarienummer 19-13379. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Om du har frågor, kontakta Joakim Levin, e-post: joakim.levin@pts.se

Dokument