PTS åtgärder för att främja god mobiltäckning i hela landet PTS-ER-2021:34

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har haft i uppdrag av regeringen att främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet. Denna rapport utgör en delredovisning av uppdraget med fokus på PTS arbete att främja god mobiltäckning.

PTS har uppdaterat den information som myndigheten presenterar på sin webbplats om åtgärder som slutanvändaren kan vidta på egen hand för att förbättra mobiltäckningen. Det ska vara enkelt att hitta fram till information som är relevant för de utmaningar som slutanvändaren står inför i dag. I arbetet har PTS bland annat utgått ifrån de utmaningar och problem som slutanvändare rapporterar in till Telekområdgivarna, Konsumentverket/Hallå konsument och PTS.

Som ett led i att nå ut med informationen brett, har myndigheten lanserat en informationskampanj i sociala medier i form av fyra kortare filmer. Informationskampanjen genomförs med start i december 2021. Filmerna sprids med uppmaningen att de som tittar på dem kan hitta mer information på PTS webbplats.

PTS har under hösten genomfört en begränsad mätning avseende upplevd mobiltäckning. Mätningarna utgör ytterligare underlag till att identifiera relevanta råd till slutanvändare.

Utfallet av mätningarna av upplevd mobiltäckning, för såväl tal- som data, ligger i linje med hur de olika täckningsnivåerna beskrivs i operatörernas täckningskartor. Detta gäller dock under vissa förutsättningar. Slutanvändaren kan utifrån sina erfarenheter ändå uppleva att täckningskartorna inte stämmer överens med verkligheten. Genom att förtydliga och förändra hur operatörerna visualiserar täckningskartorna, skulle det vara möjligt att förbättra överensstämmelsen mellan slutanvändarens förväntningar och den faktiska möjligheten att använda mobiltelefonen.

Under våren 2022 genomför PTS i enlighet med regeringsuppdraget stickprovsmätningar inom ett urval av geografiska områden från operatörernas mobiltäckningskartor.