Mobilnummerstrategi

Mellan åren 1996 och 2014 har nummerserierna 070, 072, 073, 076 och 079 tagits i bruk för mobiltelefonitjänster vilket har medfört att det finns 50 miljoner mobilnummer. Av dessa 50 miljoner mobilnummer finns det nu knappt 10 miljoner lediga i nummerplanen som PTS kan tilldela operatörer. För att vara säkra på att PTS kan tillgodose marknadens behov av mobilnummer framöver har en strategi som beskriver hur detta ska gå till tagits fram - mobilnummerstrategin.

Mobilnummerstrategin är uppdelad i olika steg där det första steget innebär att PTS ser över operatörernas tilldelade nummerkapacitet för mobiltelefonitjänster. Detta för att se om oanvänd nummerkapacitet kan återlämnas till PTS. En indikator avgör när nästa steg i strategin ska tas. PTS gör då en bedömning om ytterligare åtgärder behöver vidtas, utifrån kvarvarande nummerkapacitet och den årliga tilldelningen samt information om behovet från marknaden.

I dagsläget tilldelar PTS ca 1 miljon nummer per år vilket innebär att befintlig nummerkapacitet skulle räcka 10 år framöver. Trenden tycks dock vara nedåtgående, vi tilldelar inte lika mycket nummer idag som vi gjorde för fem år sedan. Om trenden fortsätter nedåt är dock för tidigt att säga.

Utredning om återanvändning av nummerserier med utporterade nummer

Ett av stegen i mobilnummerstrategin innebär att PTS ska utreda om det finns möjlighet att återanvända nummerserier med utporterade nummer för att på så sätt undvika att få en nummerplan med outnyttjad nummerkapacitet. Det skulle i så fall innebära att PTS kan tilldela nummerserier som innehåller nummer som redan har porterats ut till en annan operatör. PTS lät genomföra utredningen under hösten 2016 med hjälp av Kirei. Rapporten syftar till att ge PTS en vägledning om hur arbetet kan drivas vidare.

Ta del av utredningen här