Digital omställning till följd av covid-19 PTS-ER-2021:1

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i juni i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 (I2020/01584/D). Arbetet har genomförts med stöd av en rad andra aktörer och bör ses som ett underlag i det fortsatta arbetet med att skapa förutsättningar för människor och verksamheter att leva och verka digitalt under och efter coronapandemin.

Uppdraget är brett och innefattar flera sektorer och perspektiv varför informationsinhämtning från andra aktörer varit central i arbetet. Uppdraget har genomförts i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och information inhämtats från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens skolverk, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Regioner, de regionala bredbands och digitaliseringskoordinatorerna, Digitaliseringsrådet samt Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

Mer information

För frågor om rapporten, kontakta projektledare Jörgen Ahlström.