Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 - PTS-ER-2016:17

I den här rapporten delredovisar Post- och telestyrelsen (PTS) regeringsuppdrag 1.1 i PTS regleringsbrev om uppföljning och analys utifrån regeringens bredbandsmål. Uppföljningen är en uppdatering av redovisningen från 2014 och består i huvudsak av tre delar:

  1. PTS analys av hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till och med år 2020 i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi om att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
  2. EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s.
  3. En uppföljning av de indikatorer som presenterades i rapporten ”PTS förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”.

När det gäller del 1 är PTS bedömning att det finns goda förutsättningar för att nå målen i bredbandsstrategin och att förutsättningarna förbättrats jämfört med 2014. Anledningarna till de förbättrade förutsättningarna är främst två: För det första har marknaden i högre utsträckning än vad som förväntades 2014 lyckas möta den stora efterfrågan på fiberanslutningar hos framförallt småhusägare i tätort; mellan oktober 2014 och oktober 2015 anslöts motsvarande 1 276 småhus med fiber varje arbetsdag. För det andra har utväxlingen av bredbandsstöden i områden där det saknas marknadsmässiga förutsättningar varit god i termer av fiberanslutna hushåll och företag; mellan oktober 2014 och oktober 2015 ökade tillgången till bredband om 100 Mbit/s snabbare i glesbygd än i andra områden. Som en följd av detta bedömer PTS även att det finns goda förutsättningar för att nå längre än vad som förväntades år 2014 gällande EU kommissionens mål om att alla senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s.

Bedömningarna baseras på antagandet att fiberutbyggnad i accessnätet och förutsättningarna för bredband via mobilnäten är avgörande för utvecklingen mot målen i bredbandsstrategin. PTS analys utgår även från antagandet att tillgången till fiber år 2020 är beroende av hur mycket som investeras i fiberutbyggnad fram till dess. Därför gör PTS, baserat på den nuvarande investeringsnivån och en sammanvägd bedömning av utvalda nyckelfaktorer, ett antagande om två nivåer på framtida investeringar (nivå I och nivå II). Dessa investeringsnivåer används sedan som indata i en modell (fiberutbyggnadsmodellen) för att uppskatta två nivåer av tillgång till fiber år 2020. Utfallet av fiberutbyggnadsmodellen uppskattar andelen hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s år 2020 till 93-96 procent givet investeringsnivå I och till 90-93 procent givet investeringsnivå II. Jämfört med bedömningen år 2014 innebär resultat en ökning med tre procentenheter för investeringsnivå I och med sex procentenheter för investeringsnivå II.

PTS bedömer att investeringsnivå I är mest trolig. Detta baserat på de uppgifter som myndigheten har tillgång till idag. Osäkerhetsfaktorerna är dock många och ökande med tiden. En mycket viktig förutsättning för att investeringsnivå I ska uppnås är ett fortsatt stort engagemang för bredbandsfrågorna hos alla inblandade aktörer samt en fortsatt stor efterfrågan på snabbt bredband från slutkunder.

PTS har även gjort en uppskattning av hur många som år 2020 kan få tillgång till 100 och 30 Mbit/s via bredband i mobilnäten. Den framtida kapaciteten i mobilnäten är beroende av en rad omständigheter som är svåra att förutse, såsom operatörernas utrullning av LTE (4G), tillgången till och användning av frekvenser, teknikutveckling av mobiler och antenner, antal samtidiga användare, avståndet till basstationen samt andra geografiska, radio- och marknadsmässiga förutsättningar.

Mot denna bakgrund har PTS gjort grundantagandet att den frekvensmängd som år 2020 kommer att finnas tillgänglig i frekvensband under 1 GHz i hög utsträckning kommer att bidra till 30 Mbit/s-målet, men i försumbar omfattning till målet om 100 Mbit/s.

Även uppföljningen av del 2 (dvs. EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s) tar avstamp i ovan nämnda fiberutbyggnadsmodell och investeringsnivåer, men här antas även VDSL kunna bidra till måluppfyllelsen. PTS bedömning är att mobilnäten (särskilt 700, 800 och 900 MHz-banden) har en mycket viktig roll för att uppnå EU kommissionens bredbandsmål om 30 Mbit/s.

Del 3: i rapportens tabell 2 visas utvecklingen av de indikatorer som ingår i årets uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Ingen ytterligare analys av indikatorerna presenteras i denna rapport.