Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan - dnr 16-1113

Post- och telestyrelsen, PTS, ska följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för åren 2016-2017 avseende behovet av bredbandsstöd.

Den första delen av denna rapport innehåller en sammanställning av offentliga medel till bredbandsutbyggnad. För landsbygdsprogrammet och regionalfonden redovisas medel från nuvarande programperioder medan rapporteringen för kanalisationsstödet avser tidigare programperiod.

Den andra delen av rapporten redovisar prognostiserad efterfrågan av stödmedel för åren 2016 och 2017. Rapporten visar även tillgången till bredbandsstöd.