PTSFS 2022:19 Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Därmed upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Av 3 kap. 4 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) följer en möjlighet att i föreskrifter fastställa undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Enligt 3 kap. 26 § förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation (FEK) får PTS meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 3 kap. 1 § LEK som avses i 3 kap. 4 § samma lag.

För att regleringen ska vara så aktuell som möjligt behöver föreskrifterna uppdateras regelbundet.

Förändringar i korthet

Kärnmagnetisk resonans (NMR) (nytt användningsområde)

De föreslagna ändringarna möjliggör att spektrum används för tillämpningar av (NMR) i frekvensområdet 9 kHz – 130 MHz.

Induktiv överföring (nya tekniska villkor)

Den föreslagna ändringen avser reviderade tekniska villkor för induktiv överföring i frekvensområdet 9 - 148,5 kHz.

5 GHz-bandet (nya tekniska villkor för användning av RLAN)

Ändringen medför begränsningar i delar av 5 GHz-bandet för utrustning som är monterad i vägfordon, tåg och flygfarkoster.

De föreslagna föreskrifterna har varit ute på remiss och synpunkterna har tagits om hand och bemöts i en remissammanställning.

Rättelse

Det har blivit skrivfel i Post- och telestyrelsens föreskrifter (FFFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare på sidorna 13 och 46. På sid. 13 ska texten i fotnot 10 rätteligen stå under fotnot 9. Fotnot 10 ska rätteligen hänvisa till fotnot 9. På sid. 46 ska första meningen i 182 § rätteligen stå som sista mening i 181 §. 182 § ska alltså inledas med ”5,25-5,35 GHz:”.