Förbud mot störsändare

Det är förbjudet att i Sverige inneha störsändare (till exempel sändare som används för att störa mobiltelefoni). Den som innehar en störsändare i Sverige kan dömas till böter eller fängelse.

Användning av störsändare kan orsaka mycket stora skador på kommunikationssystem som är nödvändiga för samhället, till exempel mobiltelefoni eller räddningstjänstens radiokommunikation.

Aktörer som får inneha störsändare

Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får inneha störsändare. Polismyndigheten får inneha störsändare i sin bombskyddsverksamhet eller som en nationell resurs i sin verksamhet till skydd mot obemannade luftfartyg. 

Dessutom får Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket inneha störsändare i samband med utövande av marknadskontroll samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samband med förvar, underhåll och transport i sin verksamhet inom ramen för Europeiska unionens civila krishantering.

PTS kan även besluta om undantag från förbudet att inneha störsändare för Kriminalvårdsstyrelsen, för att störsändare ska kunna användas på fängelser.

Förbudet mot innehav av störsändare följer av 3 kap. 24 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och 3 kap. 5 § förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation.