PTS roll på konsumentområdet

PTS har tillsyn över efterlevnaden av lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Lagen riktar sig till operatörer av bredband och telefoni.

PTS tillsynsroll innebär att vi, genom tillsyn och förtydliganden, arbetar aktivt för att konsumenter ska känna sig trygga, ha valmöjligheter och kan göra välinformerade val.

PTS kan inte lösa tvister mellan operatörer och enskilda konsumenter.

Klagomål bör först ställas till din operatör. Om du och din operatör inte kommer överens kan du vända dig till:

Om du misstänker att en operatör agerar på ett sätt som strider mot lagen om elektronisk kommunikation är vi tacksamma för den informationen. Läs mer om de frågor som regleras särskilt i lagen om elektronisk kommunikation

När tips och synpunkter från konsumenter ger indikationer på systematiska brister hos en operatör, kan det leda till att PTS gör en tillsynsinsats. PTS har ingen skyldighet att vidta några åtgärder med anledning av inkomna synpunkter eller tips.

Du kan också kontakta oss med frågor om vilka specifika regler som gäller för telefoni och bredband.