Frågor PTS hanterar

Har du som konsument problem med, eller frågor som rör, något av nedanstående är du välkommen att kontakta PTS. Genom konsumenters erfarenheter kan PTS få en uppfattning om vilka problem som finns inom dessa områden och om det finns behov av mer information eller andra åtgärder.

arrow Avtalsinformation

En rad villkor måste finnas med i operatörernas avtal med konsumenten, till exempel leveranstid, priser, uppsägningstid och ersättning vid avbrott i tjänsten.

Det är Konsumentverket  som hanterar frågor som berör oskäliga avtalsvillkor, vilseledande marknadsföring eller avtalsbrott.

arrow Ändring av avtal

Om en operatör vill ändra ett avtal som ingåtts med en abonnent måste abonnenten få ett meddelande om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Om abonnenten inte godkänner de nya villkoren har denne rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan påföljd.

När abonnenten meddelas om en avtalsändring så ska denne få information om sina rättigheter om att säga upp avtalet.

Att en operatör i avtalet förbehåller sig rätten att göra förändringar i villkoren, till exempel en prishöjning, friskriver inte denne från skyldigheten att underrätta abonnenten.

I PTS allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring, PTSFS 2009:6, finns mer information om hur PTS tolkar reglerna om villkorsändring.

arrow Prisinformation

Operatörer ska hålla information om priser, taxor och allmänna villkor för tjänsterna allmänt tillgänglig. Det innebär att informationen till exempel bör finnas tillgänglig på en webbplats. Informationen ska vara tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell. I PTS allmänna råd och information om priser, taxor och allmänna villkor, PTSFS 2009:7, finns mer information om hur PTS tolkar reglerna om informationskrav.

arrow Bindningstid

Avtal mellan en operatör och en konsument får ha max 24 månaders inledande bindningstid. Operatörerna ska dessutom erbjuda möjlighet att ingå avtal med en längsta avtalstid om 12 månader.

arrow Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en konsument får vara max en månad (om inte avtalet har ingåtts före den 1 maj 2014).

arrow Operatörslås

Ett abonnemang kan vara kopplat till tillhörande utrustning såsom en mobiltelefon under en inledande bindningstid och utrustningen kan då vara låst till en viss operatör. Operatören ska låsa upp ett sådant operatörslås utan kostnad direkt efter bindningstidens slut om konsumenten begär det. Omedelbart efter bindningstidens utgång är operatören även skyldig att tydligt informera om möjligheten att kostnadsfritt få operatörslåset borttaget.

arrow Grundläggande driftsäkerhet

PTS bedriver tillsyn över att operatörer upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet. Läs mer om grundläggande driftsäkerhet.

arrow Kreditspärr

Abonnenter ska ha möjlighet att kostnadsfritt få en spärr mot utgående samtal när räkningen har nått ett visst belopp. 

arrow Lagring av uppgifter

PTS bedriver tillsyn över hur operatörer hanterar uppgifter om abonnenter och den trafik som överförs.

arrow Nummerspärr

Abonnenter ska ha möjlighet att kostnadsfritt spärra vissa nummer för utgående samtal. 

arrow Nummerportabilitet

Abonnenter ska ha möjlighet att flytta ett telefonnummer från en operatör till en annan.

arrow Ringa och surfa utomlands

En EU-förordning reglerar bland annat hur mycket operatörerna får ta betalt när du ringer och tar emot samtal eller surfar i ett annat EU-land.

arrow Specificerad telefonräkning

Abonnenter ska kunna få sin telefonräkning specificerad.

arrow Rätten till telefoni och internet

Konsumenter ska kunna ringa, ta emot samtal och ha en funktionsduglig uppkoppling mot internet i sin fasta bostad. Läs mer här:

arrow Utebliven betalning

Om en abonnent inte betalar för telefoni (fast eller mobil) får tjänsten avbrytas först sedan abonnenten uppmanats att betala inom viss skälig tid och då med upplysning om att telefonitjänsten annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får telefonitjänsten inte avbrytas.

Om en abonnent vid upprepade tillfällen betalar för sent, får operatören avbryta telefonitjänsten omedelbart. Operatören ska i sådana fall genast underrätta abonnenten om att tjänsten avbryts. Under en tid av lägst tio dagar från att tjänsten avbryts ska abonnenten ha möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

Gäller utebliven eller upprepad för sen betalning av en viss tjänst ska avbrottet begränsas till den tjänsten, om det är tekniskt möjligt.

arrow Utlämnande av uppgifter

Operatörer har inte rätt att lämna ut uppgifter om abonnemang med hemligt nummer till abonnentupplysningsföretag. Har en operatör trots detta lämnat ut sådana uppgifter, ska konsumenten i första hand kontakta operatören. Om operatören inte rättar till misstaget, kan detta anmälas till PTS.