Öppet internet

Internet har traditionellt varit en öppen plattform. Denna öppenhet skapar förutsättningar för innovation och stärker yttrande- och informationsfriheten. PTS har ansvar för att operatörer följer de regler som finns på området. Begreppet nätneutralitet används ofta i diskussionen om ett öppet internet. Detta begrepp bygger på principen att internetleverantörerna ska behandla all internettrafik likvärdigt. Internetleverantörerna har nämligen möjlighet att kontrollera, styra, strypa eller blockera trafiken över internet.

EU-regler till skydd för ett öppet internet

Den 30 april 2016 började nya EU-regler om skydd för ett öppet internet att gälla. PTS fick i och med detta fler verktyg för att skydda ett öppet internet och ingripa mot affärsmetoder, avtal och hantering som strider mot principen om nätneutralitet.  

Enligt EU-reglerna har du rätt att hantera information och innehåll, använda och skapa applikationer och tjänster, använda vilken typ av utrustning du vill, när du använder internet. Detta ska du kunna göra oavsett var du befinner dig och oavsett var informationen kommer ifrån eller vart den ska.

Villkor om till exempel pris, datavolymer och datahastigheter får inte begränsa skyddet för ett öppet internet. Operatörerna ska behandla all trafik över internet likvärdigt. Bara under vissa förutsättningar kan det vara rimligt att hantera viss trafik annorlunda. Läs mer om vad som gäller för operatörerna.

Nya krav på innehåll i avtal som omfattar internetanslutningstjänster

EU-reglerna innehåller också krav på information i avtal som omfattar internetanslutningstjänster. PTS har också regler i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) om vilken information som ska finnas i avtal om alla elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Reglerna kompletterar de som redan följer av LEK och PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal och PTS allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor. Leverantörer av internetanslutningstjänster ska se till att avtal som omfattar internetanslutningstjänster innehåller åtminstone följande:

  • Information om hur trafikstyrning som används av leverantören kan påverka kvaliteten på internetanslutningstjänsten, din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter.
  • En tydlig och begriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, hastighet och andra parametrar för tjänstekvalitet i praktiken kan påverka internetanslutningstjänsterna, särskilt användningen av innehåll, applikationer och tjänster.
  • En tydlig och begriplig förklaring av hur vissa tjänster (exempelvis en video- eller musiktjänst), som du abonnerar på, eventuellt påverkar din tillgång till övriga internetanslutningstjänster.
  • En tydlig och begriplig förklaring av hur du kan gå vidare rättsligt om tjänsten inte stämmer överens med det som har avtalats (exempelvis gällande hastighet).

Hastigheter ska också anges mer detaljerat. För fasta respektive mobila tjänster ska följande uppgifter finnas i ditt avtal:

  • En tydlig och begriplig förklaring av den lägsta, den normalt tillgängliga, den maximala respektive den marknadsförda nedladdnings- och uppladdningshastigheten för internetanslutningstjänsterna vid fasta nät.
  • En tydlig och begriplig förklaring av den uppskattade maximala och annonserade nedladdnings- och uppladdningshastigheten för internetanslutningstjänsterna vid mobilnät samt hur betydande avvikelser från den annonserade nedladdnings- respektive uppladdningshastigheten kan påverka utövandet av ditt skydd för ett öppet internet.

All information i avtalet ska även offentliggöras av operatören, till exempel på deras webbplats.

Om du upplever att det finns skillnader mellan den hastighet eller annan prestanda som anges i avtalet, och den du faktiskt har, kan det anses utgöra fel i tjänst. I första hand ska du vända dig till din operatör. Om ni inte kan komma överens kan du vända dig till Telekområdgivarna och Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

De nya kraven på information i avtal gäller bara för avtal som ingåtts efter den 29 november 2015.

För att göra det tydligt hur bestämmelserna ska tolkas och användas av PTS har samarbetsorganet Berec publicerat riktlinjer under hösten 2016.