Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet - sammanställning för 2016 PTS-ER-2017:14

Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den femte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen1. Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna, som agerar som operatörernas gemensamma kontaktpunkt när det gäller konsumentklagomål avseende störningar på marksänd tv.
Telekområdgivarna är tillståndshavarnas gemensamma kontaktpunkt för hantering av tv-störningsklagomål relaterade till 800 MHz-utbyggnaden. I januari 2016 ändrades rutinerna för hanteringen av konsumentklagomål. De ändrade rutinerna innebär bl.a. en effektivisering av filterutskick till tv-konsumenter. Ett nytt verktyg, framtaget av tillståndshavarna, används för att avgöra om en 800 MHz-störning är sannolik samt vilken typ av frekvensfilter som kan avhjälpa störningen.
Under 2016 kom sammantaget ca 290 störningsanmälningar in till Telekområdgivarna, av dessa anmälningar var ca 230 legitima dvs. anmälningar från hushåll i områden där 800 MHz-bandet hade byggts ut. Detta innebär en svag ökning jämfört med 2015 då Telekområdgivarna tog emot ca 250 anmälningar, där ca 210 av dessa var legitima.
Över hela perioden sedan tilldelningen 2011 konstateras en topp år 2013 med ca 600 tv-störningsanmälningar. Efter detta har antalet anmälningar minskat och under 2016 noteras en halvering jämfört med 2013. Trenden ligger i linje med 800-nätets utbyggnadsläge som i oktober 2016 täckte ca 99,9 % av alla hushåll och arbetsställen i landet.
Antalet tv-störningsärenden som har handlagts av PTS har också en avtagande trend under perioden 2012-2016. Under 2016 har PTS spektrumtillsyn handlagt ca sju tv-störningsärenden. Inget av dessa ärenden har definitionsmässigt kunnat klassas som en 800 MHz-störning. Många tillsynsärenden har kunnat lösas genom förbättringar av konsumenternas mottagningsutrustning.