Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. En av dessa är portofri befordran av blindskriftförsändelser.

Det är kostnadsfritt att skicka blindskrift för personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift.

Tjänsten portofri befordran av blindskriftförsändelser kan även användas av bibliotek och godkända organisationer samt  av privatpersoner utan läshinder, för att skicka  blindskriftförsändelser till personer med läshinder.


Förändringar för tjänsten på grund av ny postförordning 1 januari 2018

Regeringen har beslutat om en revidering av den gällande postförordningen som gäller PostNords 1:a klass-försändelser, vilket berör hanteringen av blindskriftsförsändelser. Den 1 januari 2018 träder den reviderade postförordningen i kraft. PTS och PostNord har i dialog utrett hur den här revideringen kan påverka tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser mer i detalj. Den information vi kan förmedla i nuläget kan kort beskrivas i följande punkter:

  • Blindskrift kommer fortsatt hanteras som 1:a klassförsändelse även 2018
  • PostNord planerar att minska flygtransporter och fortsätter öka volymen på tåg, vilket till viss del kommer att påverka utdelning av postförsändelser om skickas långa sträckor
  • 87 procent av leveranserna av 1:a klassbrev (inklusive all typ av blindskrift) bedöms kunna ske övernatt även i fortsättningen. Resterande 13 procent av 1:a klass brevförsändelser får utdelning dag 2
  • PTS vill även understryka att möjligheten till övernattbefordran till viss del går att påverka genom val av inlämningsplats

Läs mer om postförordningens förändringar och dess påverkan på PTS tjänst Portofri befordran av blindskrift.

För information om inlämningsställen, inlämningstider och tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser, kontakta PostNords kundservice. Hit hänvisas även frågor om den reviderade postförordningen och dess påverkan på tjänsten samt synpunkter på hanteringen av postförsändelser innehållande blindskrift.

PostNords kundservice har öppet vardagar mellan kl.08.00–17.00 och nås via: e-post: intern.premium@postnord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden) telefon: 0771-33 33 10

Mer information om tjänsten finns även på Postnords webbplats

Basinformation om PTS tjänst Portofri befordran av blindskrift:

Vad räknas som blindskrift?

Text i punktskrift avsedd för huvudmålgruppen, t.ex. böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift får endast förekomma i en begränsad omfattning i materialet – exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.

Ljudupptagningar inspelade för huvudmålgruppen, såsom talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker, kopierade till cd-romskiva eller kassettband. För att producera och kopiera talböcker krävs regeringens tillstånd. Inspelade personliga brev räknas även som blindskriftsförsändelser och får i vissa fall sändas som blindskrift. Musikinspelningar och ljudböcker ingår inte i definitionen.

Hjälpmedel för framställning av punktskrift

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Privatpersoner behöver inget godkännande utan det räcker att märka inrikes försändelser med "Blindskrift" och utrikes försändelser med "Cécogrammes". Försändelserna läggs i någon av PostNords brevlådor.

Bibliotek behöver inget godkännande men ska kontakta kundservice för tjänsten för att få tillgång till tjänsten. Se kontaktuppgifter nedan.

För att en organisation ska få skicka blindskriftsförsändelser portofritt ska organisationen skriftligen ansöka om godkännande hos PostNord. Se kontaktuppgifter till kundservice nedan.

Målgrupp

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som är blinda, synskadade samt personer med andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift. För att tillgodose huvudmålgruppens behov används tjänsten även av privatpersoner utan läshinder, bibliotek och godkända organisationer, då försändelser skickas till personer inom huvudmålgruppen.
Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Om tjänsten

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för huvudmålgruppen att ta del av litteratur och tidningar samt att skicka brev utan att drabbas av höga portokostnader som blindskriftsförsändelser ofta innebär på grund av att de väger mer än vanliga försändelser. Personer inom huvudmålgruppen kan ha svårt att ta sig till olika bibliotek. Därför står staten, genom Post- och telestyrelsen, för kostnaden för befordran av blindskriftsförsändelser upp till 7 kg.

Inför upphandlingen av nytt avtal (som trädde i kraft 1 februari 2016) såg PTS behov ett behov av att utvärdera den nuvarande tjänsten, samt utreda möjligheter och konsekvenser av en digital förmedling av blindskrift. Läs mer i "Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift".

Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift

Med utgångspunkt i utredningen infördes förbättringar av tjänsten och av informationen om tjänsten. Dessa förbättringar började gälla 1 april 2016. Mer utförlig information om tjänsten finns på Postnords webbplats. Där finns även vanliga frågor och svar för tjänsten portofri befordran av blindskriftförsändelser samlade.

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB enligt ramavtal för inrikes brevtjänster.

Kontaktinformation

PostNords kundservice besvarar frågor samt tar emot synpunkter avseende tjänsten mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar: via e-post: intern.premium@postnord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden) via telefonnummer: 0771-33 33 10
Mer information om tjänsten finns på Postnords webbplats

För mer information om PTS arbete med kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se