DSA - EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster

EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) började gälla i sin helhet den 17 februari 2024. Syftet är att säkerställa att den digitala miljön inom EU är säker, förutsebar och tillförlitlig. Målet med reglerna är att förhindra olaglig och skadlig verksamhet på nätet och spridning av desinformation. PTS är nationell samordnare för reglerna och ska tillsammans med Konsumentverket och Mediemyndigheten ansvara för tillsyn och kontroll av efterlevnaden av reglerna i Sverige.

Reglerna innebär bland annat att:

  • Privatpersoner får ett bättre skydd av grundläggande rättigheter och minskad exponering för olaglig verksamhet på nätet.
  • Leverantörer av digitala tjänster, t.ex. onlineplattformar, ska ge större insyn i sina tjänster, ha rutiner för att hantera klagomål på innehåll och undvika vissa metoder som till exempel profilering.

För vilka gäller reglerna?

Reglerna gäller alla företag som förmedlar och kopplar samman användare (tjänstemottagare) med andras varor, tjänster och information inom EU online. Det gäller exempelvis sociala medier, plattformar för delning av innehåll och plattformar för resor och logi. De plattformar som omfattas av reglerna ska bland annat tillhandahålla möjligheter för användare att lämna in anmälningar om misstänkt olagligt innehåll.

En onlineplattform med få användare har färre skyldigheter än mycket stora plattformar. Mycket stora plattformar eller sökmotorer, med mer än 45 miljoner användare i EU, har särskilda skyldigheter. Det är EU-kommissionen som utreder och beslutar om vilka plattformar och sökmotorer som är mycket stora.

Information om reglerna på Europeiska kommissionens hemsida.  

Frågor och svar om DSA-förordningen på Europeiska kommissionens hemsida.

DSA-förordningen i sin helhet.

PTS roll

PTS är utsedd till nationell samordnare för digitala tjänster. PTS är även utsedd till behörig myndighet tillsammans med Konsumentverket och Mediemyndigheten.

PTS tar bl.a. emot och hanterar klagomål från användare som är missnöjda med att de plattformar som omfattas av DSA inte agerat för att ta bort olagligt innehåll. 

Lämna in klagomål till PTS

PTS hanterar endast klagomål mot leverantörer som har sin huvudsakliga etablering i Sverige. Om plattformen finns i något annat land kan PTS skicka klagomålet vidare till myndigheten i det aktuella landet.

PTS kontrollerar om det inlämnade klagomålet avser en överträdelse av någon eller några av bestämmelserna i DSA-förordningen.

Ett inlämnat klagomål utgör underlag i PTS tillsynsarbete, men leder i regel inte till att ett enskilt tillsynsärende upprättas.

Klagomål inlämnas via PTS e-tjänst för DSA-klagomål.

Berörs du av DSA-förordningen?

För användare

Är du en tjänstemottagare som vill lämna in ett klagomål om en tjänsteleverantör?
Använd e-tjänsten ovan.

Har du övriga frågor? Kontakta PTS.

För leverantörer

Är du en leverantör av förmedlingstjänster som inte har ett etableringsställe i EU men som erbjuder tjänster i EU? Då är du skyldig att utse en rättslig företrädare i ett av de EU-länder där du erbjuder dina tjänster. Om du vill anmäla en rättslig företrädare i Sverige ska du meddela PTS den rättsliga företrädarens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
Skicka dessa till pts@pts.se.

Är du en leverantör av onlineplattformar som är skyldig att rapportera modereringsbeslut till kommissionen och har frågor till PTS kan du ställa dessa till pts@pts.se.

För forskare

Är du en forskare kopplad till en svensk forskningsorganisation som vill ansöka om dataåtkomst rörande mycket stora onlineplattformar eller mycket stora onlinesökmotorer? Om du vill att PTS ska granska din ansökan innan denna skickas vidare till det land där plattformen eller sökmotorn är etablerad kan du skicka din ansökan till pts@pts.se.

Organ för tvistlösning utanför domstol

PTS roll som nationell samordnare av digitala tjänster innebär bland annat att myndigheten certifierar tvistlösningsorgan som är etablerade i Sverige och som uppfyller villkoren i artikel 21 i DSA-förordningen. Vill ni ansöka om certifiering som tvistlösningsorgan?
Skicka er ansökan till pts@pts.se.

Betrodda anmälare

PTS roll som nationell samordnare av digitala tjänster innebär bland annat att myndigheten kan bevilja status som betrodd anmälare för sökande som är etablerade i Sverige och som uppfyller villkoren i artikel 22 i DSA-förordningen. Vill ni ansöka om status som betrodd anmälare?
Skicka er ansökan till pts@pts.se.

För myndigheter

Företräder du en myndighet som ska ge in förelägganden till samordnaren för digitala tjänster? Skicka dessa till pts@pts.se.