Svar på ”Postnord sviker tidningsläsarna i Glebygden”

2020-08-12

PTS svarar kolumn i Svenska Dagbladet.

I en kolumn skriver Axel Andén om Postnords planerade tester av en ny produktionsmodell.

Post- och telestyrelsen (PTS) vill ge lite bakgrund till frågan.

Den svenska postmarknaden genomgår stora förändringar. Antalet brev sjunker kraftigt, sedan år 2000 har brevvolymerna halverats som en följd av digitaliseringen av samhället. En liknande utveckling finns i många andra länder. Den samhällsomfattande posttjänsten, som PTS har utsett Postnord att tillhandahålla, är i dag självfinansierad. För tjänsten ska motsvara användarnas förändrade behov är det nödvändigt att det sker anpassningar till de behov som finns i dag. PTS har låtit göra ett antal undersökningar av privatpersoners och företags behov av brev och kan konstatera att behoven av att få eller skicka brev fem dagar i veckan har minskat betydligt de senaste åren. Regeringen beslutade mot bakgrund av utvecklingen om att införa tvådagarsbefordran av brev i Sverige 2018.

Postnord har meddelat att de har för avsikt att testa en ny produktionsmodell. I praktiken innebär modellen att mottagarna får brev, som är inlämnade för tvådagarsbefordran, utdelade varannan dag. PTS bedömer att den tänkta modellen, som den har presenterats, ryms inom den befintliga lagstiftningen så till vida att Postnord kan testa den.

PTS har inlett tillsyn kring hur Postnord förbereder testerna, och myndigheten kommer fortsättningsvis nära följa hur dessa tester fortlöper. Postnord är enligt postlagen skyldig att bedriva postverksamhet på ett tillförlitligt sätt och PTS har möjlighet att genomföra tillsyn för att kontrollera att detta sker.

I artikeln tas också frågan om tillgången till telefoni och internet upp. Det är därför avslutningsvis viktigt att nämna att PTS har i uppdrag och vidtar en rad olika åtgärder för att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång.

//

Olof Bjurö

Chef PTS digitaliseringsavdelning


Kommentarer [0]