Ny modell för bredbandsstöd

Här kan du läsa om PTS arbete med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd.

Förslag på ny modell för bredbandsstöd nu lämnat till regeringen

PTS har lämnat sitt förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen. Efter beslut från regeringen kan PTS påbörja genomförande av förslaget och uppdaterar då sidan löpande. Ta del av rapporten.

Hearing den 26 november

PTS höll en hearing i Stockholm den 26 november 2019. Inför hearingen publicerade vi en sammanfattning av de förslag behandlades under hearingen. Presentationen som hölls på hearingen finns tillgänglig här.

Hearingen filmades också. Se filmen här.

Halvtid i arbetet med ett nytt bredbandsstöd

PTS arbete med att konkretisera ett framtida bredbandsstöd har nu pågått sedan före sommaren. Vi vet nu hur stor bredbandsstödsbudgeten är under åren 2020-2022 vilket vi behöver förhålla oss till i utformningen av stödet.

Frågorna kring hur stödet kan utformas effektivt och i enlighet med gällande regler är komplexa. Vi lägger stor vikt vid att inhämta erfarenheter och kunskaper om pågående bredbandsutbyggnad och bredbandsstödsprogram. Förutom de frågor som vi ställde till aktörer under sommaren har vi träffat och träffar löpande ett stort antal olika aktörer med viktiga roller i den fortsatta bredbandsutbyggnaden på landsbygden för att få information om bredbandsmarknaden och inhämta synpunkter kring ett framtida stöd.

Vi träffar aktörer genom att delta i olika forum och ha enskilda möten. Vi har bland annat träffat såväl nationella som lokala nätbyggare, regionala bredbandskoordinatorer, Sveriges Kommuner och Landsting, SMÅKOM, regioner, länsstyrelser, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Fler möten och träffar är inplanerade och vi kommer att ha en hearing den 26 november.

Har du/din organisation en roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden och vill dela erfarenheter och kunskaper med oss? Kontakta oss via pts@pts.se.

Resultat av sommarens informationsinhämtning

Som ett första steg i arbetet med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd efterfrågade PTS under sommaren svar på några frågor om avgränsning av stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd.

Här återfinns en sammanställning av de inkomna svaren samt en sammanfattning av svaren.

Om vårt uppdrag

Regeringen har beslutat att utöka PTS anslag med 5 miljoner kronor för att främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta konkretisera hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS presenterade i november 2017 ett förslag om en centralt styrd nationell stödordning för bredbandsutbyggnad där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden.

Nu får PTS i uppdrag att utifrån det tidigare förslaget konkretisera hur framtida stödinsatser ska kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 17 januari 2020.

PTS tidigare redovisning med förslag på framtida stödinsatser hittar du här.