Brottsbekämpning

Operatörernas behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Utöver abonnentens samtycke finns det vissa undantag från tystnadsplikten för att brott ska kunna bekämpas. Till exempel kan polis, domstol och vissa andra myndigheter begära att få ta del av uppgifter om abonnemanget om det föreligger misstanke om brott, oavsett det misstänkta brottets svårighetsgrad. Exempel på abonnemangsuppgifter är innehavarens namn, adress och telefonnummer. 

Bestämmelser om utlämnande av abonnemanguppgifter finns i lagen om elektronisk kommunikation.

Ytterligare situationer när en operatör får behandla trafikuppgifter

Utöver de uppgifter som operatörerna behandlar för att kunna tillhandahålla nät och tjänster finns det ytterligare situationer när en operatör får behandla trafikuppgifter. Sådana situationer är följande: 

 • När en myndighet eller domstol behöver uppgifterna för att lösa tvister.
 • När en domstol har beslutat att uppgifterna får hämtas in genom så kallad hemlig avlyssning eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, eller när polisen har fattat beslut om att hämta in uppgifter för att använda dem i underrättelseverksamheten.
 • När uppgifterna är nödvändiga för att förhindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst.

Av förarbetena till lagen om elektronisk kommunikation framgår att uppgifterna inte får sparas längre än vad som är nödvändigt för syftet.

Operatören får i övrigt inte lämna ut några uppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Själva innehållet i ett meddelande får inte lämnas ut utom när en domstol har fattat beslut om hemlig avlyssning.

Hemlig övervakning och hemlig avlyssning

Regler om så kallad hemlig övervakning respektive hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation finns i rättegångsbalken. Uppgifterna kan också lämnas ut enligt regler i lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Du kan inte förhindra sådant utlämnande.

Utredning av allvarligare brott

Vid utredning av allvarligare brottslighet kan även trafikuppgifter med mera (exempelvis hur meddelandet har transporterats, när och mellan vilka telefonnummer eller ip-nummer) begäras ut.

Om operatören har tillgång till uppgifterna är denne då inte bara tillåten, utan även skyldig, att lämna ut dessa. Regler om utlämnande av trafikuppgifter med mera finns dels i rättegångsbalken, dels i en ny särskild ny lag om inhämtande av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet.

Operatörens skyldighet att spara vissa uppgifter

Från den 1 oktober 2019 är operatörer skyldiga att spara uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Hur länge uppgifterna ska sparas beror på vilken typ av uppgift det är. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter vid utredning av brott. 

Operatörer är skyldiga att lagra är uppgifter om abonnemang och andra uppgifter som angår ett särskilt meddelande (trafikuppgifter) som är nödvändiga för att spåra och identifiera

 • kommunikationskällan
 • slutmålet för kommunikationen
 • datum
 • tidpunkt
 • varaktighet för kommunikationen
 • typ av kommunikation
 • kommunikationsutrustning
 • lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.

Skyldigheten att lagra uppgifter omfattar uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst, meddelandehantering (exempelvis sms, mms) via mobil nätanslutningspunkt samt vid internetåtkomst.

Här finns mer information om vad som gäller vid brottsbekämpning.