PTS tillsyn och uppgiftsinsamling

PTS ska utöva tillsyn över att vissa kreditinstitut, samt filialer till utländska kreditinstitut, uppfyller kravet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet.

För att kunna utöva tillsyn behöver PTS samla in uppgifter om var det finns platser för kontantuttag och för dagskasseinsättning samt andra uppgifter om tjänsternas tillgänglighet och användbarhet.

PTS uppdrag

PTS ska övervaka att kreditinstituten fullgör sina skyldigheter. Om PTS anser att skyldigheterna inte fullgörs ska PTS överlämna ärendet till Finansinspektionen för vidare utredning och åtgärder.

Tillsynsuppdraget började gälla den 1 januari 2021 och PTS bevakar marknadsläget. En del i det arbetet är att begära in uppgifter från företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster och att analysera inkommen data i Tillväxtverkets Pipos-applikation Kontantanalys.

Dessa aktörer berörs

De kreditinstitut som den 1 juli närmast föregående år hade mer än 70 miljarder i inlåning från allmänheten omfattas, från och med den 1 januari 2021, av skyldigheten att tillhandahålla platser för kontanttjänster.

Alla företag som tillhandahåller platser för kontantuttag och dagskasseinsättning är skyldiga att lämna uppgifter om sina platser.

Detta innebär skyldigheterna för kreditinstituten

Skyldigheten att tillhandahålla platser för kontanttjänster innebär att de kreditinstitut som omfattas av den ska:

  • se till att det finns platser som gör det möjligt för konsumenter att ta ut kontanter och för företag att sätta in kontanter (platser för kontantuttag och dagskasseinsättning) i betryggande utsträckning i hela landet.

Företag är skyldiga att lämna uppgifter

PTS får förelägga företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättning att lämna de uppgifter som behövs för att PTS ska kunna utöva tillsyn. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. PTS planerar att göra två ordinarie uppgiftsinsamlingar per år.

Av PTS föreskrifter med tillhörande allmänna råd framgår närmare vilka uppgifter som ska lämnas in, samt att uppgifterna ska lämnas till Tillväxtverket via den geografiska plattformen Pipos.

Om att lämna uppgifter

Uppgifterna ska lämnas in via applikationen Kontantanalys i Pipos. Det är Tillväxtverket som anvisar närmare hur företagen loggar in och lämnar uppgifterna i Kontantanalys. PTS analyserar sedan inkommen data för att granska regelefterlevnaden gällande platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

Vid sidan om kontanttjänsttillsynen har PTS och Länsstyrelserna ett gemensamt uppdrag för att bevaka och främja tillgången till grundläggande betaltjänster. Företag har redan innan kontanttjänsttillsynen tillkom lämnat in uppgifter till Tillväxtverket på frivillig basis rörande grundläggande betaltjänster, d.v.s. kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling. Betalningsförmedling omfattas inte av den nya uppgiftsskyldigheten, men information om detta är fortfarande viktigt för myndigheternas arbete med grundläggande betaltjänster. Företag ombeds därför att även fortsättningsvis, på frivillig basis, lämna in uppgifter om betalningsförmedling samtidigt som de lämnar uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i enlighet med ovan nämnd uppgiftsskyldighet.

Mer information om PTS arbete med grundläggande betaltjänster hittar du här.

Mer om att lämna in uppgifter

arrow Uppgifter om maxbelopp kan vara känsliga av både säkerhets- och kundsekretesskäl. Måste vi verkligen rapportera in dem?

Ja, ni måste rapportera in det lägsta maxbelopp som tillämpas på en specifik plats eller för en specifik serviceform. Insamlingen av uppgifter om maxbelopp görs för att vi ska få en indikation om ifall ett maxbelopp i sig begränsar möjligheten att nyttja kontanttjänsten på ett ändamålsenligt sätt (t.ex. om maxbeloppet är satt så lågt att det inte tillgodoser ett normalt behov av kontanter för uttag/dagskasseinsättning).

Ni behöver inte redogöra för alla olika maxbelopp som kan komma att tillämpas under vissa förutsättningar, utan rapportera det lägsta maxbelopp som tillämpas. Vill ni förklara maxbeloppet kan ni göra det i fritextfältet. Ni kan även skicka en separat redogörelse direkt till PTS och påtala om ni tycker att uppgifterna borde omfattas av sekretess.

arrow Måste vi rapportera in uppgifter som vi tycker borde vara hemliga?

Om ni tycker att de uppgifter ni ska lämna in borde omfattas av sekretess och varken publiceras eller lämnas ut till andra kan ni istället för att rapportera in uppgifterna i Pipos skicka in dem separat till PTS med en motivering till varför de bör vara hemliga. Ange i sådant fall i fritextfältet i Pipos att uppgifterna lämnas in separat till PTS. Vi gör sedan en preliminär bedömning av om det finns någon grund för att uppgifterna ska omfattas av sekretess eller inte, men om vi bedömer att uppgifterna inte ska vara hemliga kommer vi att be er rapportera in dem i Pipos ändå i enlighet med er uppgiftsskyldighet.

En uppgift om var en plats är lokaliserad kommer som regel inte att kunna omfattas av sekretess, utan geografisk placering måste ni alltid rapportera in i Pipos.

arrow När en privatkund tar ut pengar i kassan på en livsmedelsbutik, utan att samtidigt köpa något, vad ska det rapporteras som?

Möjligheten att ta ut pengar med sitt kort i en butik ska rapporteras som ”över disk hos ombud”. Bankkassa avser uttag i kassan på bankkontor.