PTS tillsyn

PTS ska utöva tillsyn över att vissa kreditinstitut, samt filialer till utländska kreditinstitut, uppfyller kravet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet.

PTS uppdrag

PTS ska övervaka att kreditinstituten fullgör sina skyldigheter. Om PTS anser att skyldigheterna inte fullgörs ska PTS överlämna ärendet till Finansinspektionen för vidare utredning och åtgärder.

Tillsynsuppdraget gäller redan i år och PTS har påbörjat bevakningen av marknadsläget. En del i det arbetet är att begära in uppgifter från företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster och att analysera inkommen data i Tillväxtverkets Pipos-applikation Kontantanalys.

Dessa aktörer berörs

De kreditinstitut som den 1 juli närmast föregående år hade mer än 70 miljarder i inlåning från allmänheten omfattas, från och med den 1 januari 2021, av skyldigheten att tillhandahålla platser för kontanttjänster.

Alla företag som tillhandahåller platser för kontantuttag och dagskasseinsättning är redan i år skyldiga att lämna uppgifter om sina platser.

Detta innebär skyldigheterna

Skyldigheten att tillhandahålla platser för kontanttjänster innebär att de kreditinstitut som omfattas av den ska:

  • tillhandahålla platser som gör det möjligt för konsumenter att ta ut kontanter och för företag att sätta in kontanter (platser för kontantuttag och dagskasseinsättning) i betryggande utsträckning i hela landet.

Företag är skyldiga att lämna uppgifter

PTS får besluta att förelägga företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättning att lämna de uppgifter som behövs för att PTS ska kunna utöva tillsyn. PTS får även meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett företag ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas.

Om att lämna uppgifter

Tillväxtverket är den myndighet som tar emot de uppgifter som årligen ska lämnas av uppgiftsskyldiga företag. Uppgiftsskyldiga företag ska därför vända sig till Tillväxtverket, och lämna uppgifter på de av Tillväxtverkets anvisade sätt, för närvarande genom att logga in i applikationen Kontantanalys (Pipos). PTS kommer sedan analysera inkommen data för att granska regelefterlevnad gällande platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

Mer information om Tillväxtverkets Pipos-applikation Kontantanalys och hur uppgifterna ska lämnas finner du här: https://pipos.se/applikationer/kontantanalys

PTS och Länsstyrelserna har ett gemensamt uppdrag för att bevaka och främja tillgången till grundläggande betaltjänster. Sedan tidigare har företag, på frivillig basis, lämnat in uppgifter till Tillväxtverket rörande grundläggande betaltjänster, dvs kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling. Betalningsförmedling omfattas inte av den nya uppgiftsskyldigheten men information om detta är fortfarande viktigt för myndigheternas arbete med grundläggande betaltjänster. Företagen ombeds därför att även fortsättningsvis, på frivillig basis, lämna in uppgifter om betalningsförmedling samtidigt som de lämnar uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i enlighet med ovan nämnd uppgiftsskyldighet.

Mer information om PTS arbete med grundläggande betaltjänster hittar du här.