Postnord får ändra villkor för förmedlare

2017-06-19

Postnord får ändra villkor för förmedlare. Det står klart efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. PTS fortsätter att bevaka frågan.

Post- och telestyrelsen (PTS) förelade i december 2015 Postnord att, vid tillämpning av årsvolymrabatt inom den samhällsomfattande posttjänsten, erbjuda samma villkor till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare. Som förmedlare räknas andra postoperatörer samt vissa företag som utför tjänster som exempelvis tryckning, kuvertering och adressering. De är i de flesta fall konkurrenter till Postnord-koncernen.

Postnord överklagade PTS föreläggande, och Förvaltningsrätten beslutade i juni 2016 att upphäva föreläggandet. PTS överklagade därefter Förvaltningsrättens dom, men Kammarrätten avslog PTS överklagan i december 2016. Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen den 13 juni 2017 beslutat att inte meddela PTS prövningstillstånd avseende myndighetens överklagan av Kammarrättens dom så har upphävandet av PTS föreläggande nu vunnit laga kraft.

Detta innebär domen

Efter beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen får nu Postnord ändra villkoren så att förmedlare inte längre får sin årsvolymrabatt beräknad på inlämnad volym. I stället ska rabatten beräknas utifrån bakomliggande kunders volymer var för sig.

Därmed kommer förmedlare att förlora en del av årsvolymrabatten, jämfört med de villkor som gällt fram tills nu. De nya villkoren kommer att tillämpas tidigast från 1 juli 2017.

Vad gör PTS nu?

PTS kommer att följa att Postnords implementering av de nya rabattvillkoren följer postlagen. Postnord är enligt postlagen skyldigt att, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, följa regler om prissättning, som bl.a. betyder att prissättningen och tillhörande villkor ska vara icke-diskriminerande och öppna för insyn. Kravet på icke-diskriminering betyder exempelvis att villkoren ska tillämpas lika för alla kunder som befinner sig i likartad situation.

Mer information
PTS presstelefon, 08-678 55 55

Bakgrund

EU-domstolen avkunnade den 11 februari 2015 en dom rörande ett fall mellan det förutvarande belgiska postverket Bpost SA (Bpost), som är tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten i Belgien, och den belgiska tillsynsmyndigheten BIPT. Rättsfallet avsåg Bposts system för årsvolymrabatter som särbehandlar en viss kundgrupp, så kallad förmedlare, och som BIPT förbjudit med hänvisning till Postdirektivets krav om icke-diskriminerande prissättning.

Domstolen fann att under förhållanden såsom i det nationella rättsfallet är förmedlare inte i en jämförbar situation med andra kunder (i förhållande till syftet med volymrabatten som var att stimulera efterfrågan) och att postdirektivets icke-diskrimineringskrav därmed inte sätter hinder för Bposts system för volymrabatter.