De största nyheterna i lagen

Den nya lagen bygger på de regler som funnits i den tidigare lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 2003 och därefter har uppdaterats ett antal gånger. Grunderna från den tidigare lagen är till stora delar samma, men regeringen finjusterar det befintliga regelverket för att genomföra EU:s direktiv om en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Genom lagändringarna vill EU-kommissionen underlätta investeringar och bidra till tillgången till säkra telekommunikationer av hög kvalitet till överkomliga priser på längre sikt. Reglerna ska också ge ett stärkt skydd för slutkunderna, oavsett vilken underliggande teknisk lösning som används för att tillhandahålla den elektroniska kommunikationstjänsten.

Nya aktörer omfattas av lagen

Definitionen av elektronisk kommunikationstjänst har ändrats så att så kallade ”nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster” omfattas. Det begreppet innefattar tjänster som möjliggör kommunikation mellan personer utan användning av nummer, och innefattar till exempel e-postmeddelanden, meddelandetjänster och gruppchattar. Detta är tjänster som inte omfattades av den tidigare lagen om elektronisk kommunikation. Därför omfattas också de som tillhandahåller sådana tjänster av lagen.

Nya regler om tillträde för bättre konkurrens

Ett viktigt område i lagen är det konkurrensfrämjande. PTS analyserar konkurrenssituationen på marknaden och beslutar om skyldigheter för företag med betydande inflytande. En sådan skyldighet kan vara att ge andra aktörer tillträde till nät eller att ta emot och förmedla trafik mellan nät. Den nya lagen innehåller bland annat lättnader i regleringen för företag med betydande inflytande om de endast bedriver grossistverksamhet eller när saminvesteringar sker vid anläggning av nya fibernät.

Det finns också regler som ökar möjligheten för aktörer inom elektronisk kommunikation att få tillträde till ett fastighetsnät om detta är motiverat ur konkurrenssynpunkt.

PTS kan besluta om sanktionsavgifter

Lagen föreskriver att PTS i vissa fall ska ålägga en sanktionsavgift när en aktör överträtt lagens regler. En sanktionsavgift åläggs i efterhand och avser en redan begången överträdelse. Sanktionsavgift kan dock inte åläggas för alla överträdelser av lagen, utan det gäller ett antal särskilt angivna regler inom konsument– och säkerhetsområdet. PTS har inte haft möjlighet att besluta om sanktionsavgifter med stöd i den tidigare lagen om elektronisk kommunikation.

Stärkt information till slutanvändare

Det tillkommer nya och tydligare regler som rör vilken information som slutanvändare ska få innan ett avtal ingås, samt regler kring hur ett byte mellan tillhandahållare av internetanslutning ska gå till. Dessa regler införs i huvudsak genom PTS föreskrifter och framgår därför inte direkt av lagen.