Tillgång till telefoni och grundläggande internet - PTS-ER-2017:18

Tillgången till elektroniska kommunikationstjänster blir allt viktigare och är en förutsättning för delaktighet i samhället. Utvecklingen medför att behovet av infrastruktur – i form av såväl trådlösa som trådbundna nät – ökar. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationsnät är idag en grundläggande förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för privatpersoner och företag.

Överlag är tillgången till telefoni och grundläggande internet god i Sverige. Nästan 100 procent av hushållen och de fasta verksamhetsställena har tillgång till någon form av telefoni och grundläggande internetanslutning. Trenden där antalet abonnemang på fast telefoni minskar fortsätter. Sedan 2016 års rapport har antalet abonnemang på fast telefoni sjunkit från 3,5 miljoner till 3,1 miljoner abonnemang. Även antalet abonnemang på mobil telefoni har minskat med 1 procent under 2016, till 14,6 miljoner abonnemang.

Övergången från det kopparbaserade telefonnätet till mobila lösningar eller fiber fortsätter. Omställningen berör, förutom telefoni, även andra tjänster såsom bredband via xDSL, tv och IP-streaming. Som en konsekvens av omställningen till andra infrastrukturer har andelen hushåll och verksamhetsställen som har tillgång till bredband via fasta tekniker minskat något under det senaste året, medan andelen hushåll som har tillgång till bredband via mobila lösningar har ökat. Sammanlagt har antalet hushåll som inte har tillgång till grundläggande internet (1 Mbit/s) sjunkit.

Övergången från det kopparbaserade telefonnätet till andra lösningar berör ca 10 000 kunder halvårsvis. De kunder som berörs erbjuds ersättningslösningar för telefoni och bredband. Om kundens befintliga tjänsteleverantör inte kan erbjuda en ersättningslösning ska det säkerställas att kunden får information om de alternativ som finns på marknaden och hänvisa till alternativa lösningar. PTS följer förändringarna i kopparnätet noga, bland annat genom täta uppföljningsmöten med Telia och andra operatörer, samråd med bredbandskoordinatorer, mediabevakning, med mera.

Vad gäller tillgången till telefoni och bredband via mobilnäten finns i dagsläget sex frekvensband som används för sådana tjänster. Regeringen har emellertid den 1 juni 2017 fattat beslut om att även 700 MHz-bandet till viss del ska användas till mobila telefoni- och bredbandstjänster, och PTS har därför inlett sitt planeringsarbete inför en tilldelning. Vid tilldelningen av 450 MHz-bandet, 800 MHz-bandet och 900 MHz-bandet ställde PTS upp täckningskrav, vilket har bidragit till bättre yttäckning utanför tätorter.

Bredband över fiberbaserade accesstekniker ger möjlighet till högre överföringshastighet än andra fasta accesstekniker, vilket innebär att fiberbaserat bredband är lämpligt för mycket kapacitetskrävande tjänster. Under vissa omständigheter där bredband inte byggs ut finns möjlighet att söka bredbandsstöd. De två myndigheterna som ansvarar för detta är Tillväxtverket och Statens jordbruksverk. PTS bistår i deras arbete.

Det är inte endast behovet av tillgång till tjänster som ökar. I och med digitaliseringen ökar även behovet av att infrastrukturerna är driftsäkra. Sedan 2016 finns en branschstandard för robusta fibernät, som anger en lägsta godtagbar kvalitetsnivå vid förläggningen av fiberinfrastruktur. PTS verkar även för att det skapas redundans i ortssammanbindande fibernät i glesbygd, samt samverkar med Svensk Energi samt med företrädare för operatörer och elnätsägare för att säkerställa samverkan mellan el- och teleoperatörer i händelse av svåra störningar i elförsörjningen.

Sedan 2008 har PTS haft i uppdrag av regeringen att upphandla telefoni till stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som har haft tillgång till telefoni, men som nu saknar detta. Innan en upphandling sker i det enskilda fallet säkerställer PTS att abonnenten saknar tillgång till telefoni på kommersiella grunder. Det har under 2017 inte tillkommit några nya fall av abonnenter som förlorat sin telefoni och inte kunnat tillhandahållas telefoni genom marknadens försorg. Totalt tillhandahåller PTS i september 2017 telefoni till åtta slutanvändare.

PTS har, sedan publiceringen av 2016 års rapport, även tagit fram en strategi för sitt arbete med att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet samt redovisat en översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet till regeringen.1 PTS har slutligen i uppdrag att se till att viktiga tjänster inom områdena för post och elektronisk kommunikation finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om marknaden inte tillser att dessa tjänster finns tillgängliga har myndigheten i uppdrag att upphandla dem. PTS upphandlar för närvarande fyra kompletterande tjänster: förmedlingstjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal samt nummerupplysningstjänsten 118 400.