Förstudierapport inför tilldelning av frekvenser för 5G PTS-ER-2018:4

Denna förstudie är inledningen på PTS arbete med tilldelning av breda frekvensblock i 3,4–3,8 GHz- och i 24,25–27,5 GHz-banden för 5G. Målet är att frekvensutrymme i dessa band tillgängliggörs för 5G-utbyggnad från år 2020 och att därmed möjliggöra att Sverige fullföljer Europeiska kommissionens 5G Action Plan.

Sammanfattning

I samband med publiceringen av denna förstudie den 15 februari 2018 gavs intressenterna möjlighet att komma in med kompletterande information och synpunkter på PTS bedömningar. I bilagan till denna förstudierapport ges en överblick av intressenternas synpunkter och myndighetens bemötande av dem. Slutligen redovisas myndighetens inriktning inför tilldelning av frekvenser för 5G till följd av synpunkter i remissvaren.

Denna förstudie är inledningen på PTS arbete med tilldelning av breda frekvensblock i 3,4–3,8 GHz- och i 24,25–27,5 GHz-banden för 5G. Målet är att frekvensutrymme i dessa band tillgängliggörs för 5G-utbyggnad från år 2020 och att därmed möjliggöra att Sverige fullföljer Europeiska kommissionens 5G Action Plan[1].

Det finns idag en väl avstämd målbild av utvecklingen av 5G i Europa på den politiska nivån. Det är emellertid upp till regleringsmyndigheten i respektive land att, baserat på varje lands specifika förutsättningar och med hänsyn till den lokala efterfrågan, avgöra hur man kan stödja denna målbild på bästa sätt.

Förstudien är en viktig del i PTS process för att bedöma hur vi bäst möjliggör den önskade utvecklingen på ett sätt som är anpassat till efterfrågan och förutsättningarna i Sverige. Den utgår ifrån en bedömning av den nationella situationen samt efterfrågan på och behov av frekvenser för 5G i Sverige. Den tar hänsyn till de europeiska 5G-planerna. Begreppet 5G-täckning, som är mycket viktigt i sammanhanget, klargörs också utifrån ett svenskt perspektiv. Vidare tar förstudien i beaktande de nuvarande resultaten av internationellt standardiserings- och harmoniseringsarbete. Beträffande 24,25–27,5 GHz-bandet är det viktigt att notera att det i skrivande stund är oklart hur stort frekvensutrymme som skulle kunna upplåtas för 5G pga. av stora samexistensproblem med jordutforskning via satellit under 24 GHz.

Förstudieanalysen kommer fram till följande förslag avseende respektive frekvensband:

3,5–3,8 GHz-bandet

I 3,5–3,8 GHz-bandet föreslås blocktillstånd tilldelas inom två olika typer av områden:

1)      Fördefinierade geografiska områden med hög befolkningstäthet och/eller hög efterfrågan; och

2)      Mindre geografiska områden som är belägna utanför de fördefinierade områdena.

Tilldelning av frekvensutrymme i 3,5–3,8 GHz-bandet i fördefinierade geografiska områden med hög befolkningstäthet och/eller hög efterfrågan föreslås ske genom ett urvalsförfarande vid ett och samma tillfälle. Tilldelningen genomförs lämpligen år 2019. Detta även om tillträdesdatum för olika frekvensblock skulle skilja sig. En tillträdesplan för bandet bör tillkännages i god tid innan tilldelningen.

För mindre geografiska områden föreslås blocktilldelningen ske utan urvalsförfarande. Tilldelningen för dessa inleds lämpligen under år 2019.

Om en tillståndshavare efter en viss tid, förslagsvis mellan fem och åtta år, inte använder eller inte planerar att använda frekvenser, som är tilldelade genom blocktillstånd i fördefinierade geografiska områden med hög befolkningstäthet och/eller efterfrågan, föreslås det vara möjligt för andra aktörer att ansöka om tillstånd för mindre geografiska områden inom dessa områden.

3,4–3,5 GHz-bandet

Tilldelning av blocktillstånd i 3,4–3,5 GHz-bandet föreslås ske utan urvalsförfarande inom mindre geografiska områden över hela landet.  Tilldelningen för dessa inleds lämpligen under år 2019.

24,25–27,5 GHz-bandet

Förstudien föreslår att endast 26,5–27,5 GHz öppnas för tilldelning år 2019. Tilldelning av 24,25–26,5 GHz föreslås ske vid senare tillfälle, efter det att de tekniska förutsättningarna för 5G-användningen i bandet är klargjorda.

Tilldelning av frekvensområdet 26,5–27,5 GHz föreslås ske genom tilldelning av blocktillstånd i mindre geografiska områden utan urvalsförfarande med början år 2019.

För att kunna garantera skydd av den befintliga fast radioanvändningen under 26,5 GHz bör varje ny sändare i bandet 26,5–27,5 GHz innan driftsättning koordineras av PTS. Villkoret angående koordinering bör gälla under den tid som det finns giltiga tillstånd för fast radio i det geografiska området som det lokala blocktillståndet gäller för.

Ett annat alternativ är att vänta med att påbörja det aktiva arbetet med tilldelning av hela 24,25–27,5 GHz-bandet tills det internationella arbetet som ska fastställa tillgänglig frekvensmängd och tekniska villkor i bandet kommit i mål.[1] 5G Action Plan innebär för EU:s medlemsländer bl.a. att: 5G tidplanen är klar år 2017, 5G-tester påbörjas år 2017, spektrum och tilldelningsmetod för 5G klargörs år 2017, minst en 5G-redo stad finns år 2020 samt att 5G-täckning i större städer och längs större vägar uppnås år 2025.