Förstudierapport inför tilldelning av frekvenser för 5G PTS-ER-2018:4

Denna förstudie är inledningen på PTS arbete med tilldelning av breda frekvensblock i 3,4–3,8 GHz- och i 24,25–27,5 GHz-banden för 5G. Målet är att frekvensutrymme i dessa band tillgängliggörs för 5G-utbyggnad från år 2020 och att därmed möjliggöra att Sverige fullföljer Europeiska kommissionens 5G Action Plan.

3,4–3,8 GHz-bandet

Tidpunkt för tilldelning

PTS har i förstudien föreslagit att ny tilldelning av hela 3,4–3,8 GHz-bandet görs år 2019, denna bedömning kvarstår.

Tilldelningsform

Efter noga övervägande, med stöd i de remissvar som inkommit, har PTS kommit fram till fortsatt inriktning vad gäller tilldelningsform. PTS föreslår att 300 MHz tilldelas som nationella blocktillstånd genom urvalsförfarande och att 100 MHz tilldelas i form av lokala blocktillstånd. Denna tilldelningsform kan enligt myndighetens bedömning tillfredsställa såväl efterfrågan på nationella blocktillstånd som möjlighet för mindre lokala aktörer att etablera sig.

TILLDELNINGSFORM 3 400-3 800 MHz  
Frekvensområde (MHz) Frekvensmängd (MHz) Hela landet
3 400-3 700 300 Nationella blocktillstånd, urvalsförfarande
3 700-3 800 100 Lokala blocktillstånd

 

Med en sådan lösning kan nationella operatörers behov av att fritt och i egen takt kunna bygga nät över hela landet tillfredsställas på ett enkelt sätt. Samtidigt kan det ges möjlighet till alla, både nationella och lokala operatörer, att etablera sig i lokala områden av eget intresse utan att behöva delta i tilldelning med urvalsförfarande över hela landet. Lösningen ger mindre lokala aktörer möjlighet att konkurrera inom alla geografiska områden.
Frågan om blockens storlek och hur lokala tillstånd ska tilldelas om efterfrågan överstiger utbudet kommer att utredas vidare i samband med den kommande tilldelningen.

26,5–27,5 GHz-bandet

Tidpunkt för tilldelning

PTS har i förstudien gjort bedömningen att 1 GHz i frekvensutrymmet 26,5–27,5 GHz bör öppnas för tilldelning år 2019 eftersom det står i samklang med uttalade mål, att redan 2020 inledningsvis möjliggöra lokal användning för 24,25–27,5 GHz-bandet. Alternativet att vänta med att påbörja det aktiva arbetet med tilldelning av hela 24,25–27,5 GHz-bandet tills det internationella arbetet är klart leder i praktiken naturligtvis till en senare tilldelning av bandet jämfört med om arbetet startas direkt.

Mot bakgrund av de svar som inkommit gör PTS bedömningen att det bästa alternativet, trots en viss risk för försening, är att påbörja arbetet med en tilldelning vid den tidpunkt då förutsättningarna för en tilldelning av hela bandet kan fastställas.

Tilldelningsform

Generellt kan man notera att kommentarerna gällande 26,5–27,5 GHz-bandet var färre. Kring den föreslagna tilldelningsformen av 26,5–27,5 GHz-bandet framkom också olika åsikter: vissa aktörer föredrar nationella blocktillstånd, medan vissa efterfrågar lokala blocktillstånd.

PTS avser att återkomma i denna fråga i ett senare skede när arbetet med tilldelning påbörjas.