PTS återrapportering av 2018 års arbete med grundläggande betaltjänster - PTS-ER-2019-4

Sammanfattning

Denna rapport utgör PTS rapportering till Regeringen av 2018 års arbete med grundläggande betaltjänster.

PTS konstaterar att den minskade användningen av kontanter och manuella betaltjänster får allt större ekonomiska konsekvenser för de aktörer som upprätthåller infrastrukturen för betaltjänster, så som värdetransportföretag, uttagsautomatbolag och tillhandahållare av lösningar för betaltjänstombud. Myndigheten bedömer att utarmningen av deras tjänster kommer bli än mer framträdande under 2019.

Beaktat utvecklingen befarar PTS att de människor som inte är digitalt delaktiga kommer att bli allt mer begränsade i vilka tjänster de kan ta del av framöver. Det är därför allt mer angeläget att insatser styrs mot att öka den digitala delaktigheten och att göra de digitala betaltjänsterna mer tillgängliga och användbara.

För att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster arbetar PTS och länsstyrelserna både med finansiering av betaltjänstombud och med finansiering av andra insatser som främjar att människor kan ta del av digitala betaltjänstlösningar. Myndigheten bedömer att behovet av insatser kommer att öka inom båda dessa områden, men konstaterar också att förutsättningarna för att finansiera betaltjänstombud är helt beroende av att det finns en rikstäckande betalinfrastruktur att utgå ifrån.

PTS insatser under 2018

Under 2018 har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 18 länsstyrelser. Inom 13 län har dessa bidrag bland annat medfört att det i slutet av 2018 fanns 38 statligt finansierade betaltjänstombud.

PTS har även finansierat regionala processledare i 19 län för arbete med olika insatser som ombudslösningar, utvecklingsprojekt och främjandearbete.

Utöver det löpande myndighetsarbetet med ansökningar, beslut och uppföljning har myndigheten arbetat främjande för att stödja länsstyrelserna. PTS var exempelvis medarrangör till den årliga betaltjänstkonferensen i mars, ordnade en processledarutbildning i maj och deltog i arbetet i två arbetsgrupper.