Nätneutralitetsrapporten 2016-2017 PTS-ER-2017:15

Denna rapport redogör för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört för att övervaka och säkerställa att de svenska konsumenterna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

Enligt artikel 5.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, fortsättningsvis benämnd TSM-förordningen, ska de nationella regleringsmyndigheterna årligen rapportera sina tillsynsaktiviteter. Vidare ska de analyser och slutsatser som framkommit utifrån aktiviteterna rapporteras. Rapporten ska årligen publiceras och skickas till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och EU-kommissionen den 30 juni för perioden som avser 1 maj till 30 april. Den första rapporten som ska publiceras den 30 juni 2017 avser dock perioden 30 april 2016 till 30 april 2017, eftersom TSM-förordningen började tillämpas från och med den 30 april 2016.
Det första året med TSM-förordningen har präglats av medial uppmärksamhet som bland annat riktats mot Post- och telestyrelsens (PTS) tillsynsarbete. Det har medfört att PTS, förutom att bedriva tillsyn och arbete med aktiviteter avseende nätneutralitet, även har arbetat med riktade informationsinsatser om TSM-förordningen, bland annat via myndighetens webbplats.