Slutredovisning av regeringens uppdrag att säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet (N2017/05879/D)

Regeringen uppdrog den 21 september 2017 åt Post- och telestyrelsen (PTS) att vidta åtgärder som ökar myndighetens förmåga att säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta de förändrade kraven som ställs inom dessa områden.

Vid genomförandet av uppdraget skulle även krisberedskapsperspektivet samt planeringen för totalförsvaret beaktas.