Vectone Mobile - Föreläggande att inkomma med uppgifter - dnr 18.1613