Användardialog och användarträffar

Vi ökar vårt fokus på användarmedverkan i vårt arbete för digital delaktighet. Vi vill skapa ett forum för kontinuerlig och fördjupad dialog med användare. Vi vill ha dialog med dig.

Från regeringen har vi fått ett uppdrag att ge en mer komplett bild av hur den digitala inkluderingen, och exkluderingen, ser ut. Vi ska även föreslå insatser som behövs för att fler ska kunna vara delaktiga i dagens allt mer digitala samhälle, oavsett funktionsförmåga.

Då behöver vi veta mer om vilka behov och förutsättningar som du har. Vi vill få in synpunkter och önskemål kring de frågor som du tycker är viktiga. Vi vill veta om du har tillräckliga förutsättningar för att vara digitalt delaktig. Vilka hinder finns för att du ska kunna använda de tjänster och lösningar som finns idag? Vilka behov finns det ännu inte någon lösning för?

För att få svar på det här samlar in information och samverka på olika sätt. Det kan till exempel handla om användarträffar, enkätundersökningar, personliga intervjuer, mejldialoger eller expertråd i specifika frågor. När det behövs bjuder vi även in branschföreträdare, myndigheter, organisationer och sakkunniga i dialogen. Men huvudfokus ligger alltså på att få fram individperspektivet.

 

Användardialoger som genomförs 2019-2020

arrow Grundläggande digital kommunikation för personer med intellektuell funktionsnedsättning

PTS avser kartlägga vilka specifika behov och förutsättningar personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning har när det gäller att använda sig av e-post, chatt, sms, telefoni, appar, webb samt globala meddelandeplattformar. PTS vill veta vilka utmaningar och hinder deltagarna möter rörande de olika formerna av kommunikation, i vilka situationer eller typer av ärenden där tillgängligheten upplevs extra viktiga. 

arrow Grundläggande digital kommunikation för personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada

PTS avser kartlägga vilka specifika behov och förutsättningar personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada har när det gäller att använda sig av e-post, chatt, sms, telefoni, appar, webb samt globala meddelandeplattformar. PTS vill veta vilka utmaningar och hinder deltagarna möter rörande de olika formerna av kommunikation, i vilka situationer eller typer av ärenden där tillgängligheten upplevs extra viktiga. 

 

arrow Kommunikation i krig och kris – dialog med berörda myndigheter och aktörer

PTS kommer under hösten 2019 att ha dialog med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt SOS Alarm om resultaten från undersökningen ”Tillgänglig kommunikation i krissituationer”. Rapporten beskriver förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att ta till sig information och kommunicera i krissituationer.