Från utanför till internet - PTS sextonde innovationstävling

Innovationstävlingen Från utanför till internet öppnade den 30 september 2019 och pågick till och med den 7 november 2019.  Åtta vinnande projekt utsågs under 2020 och projekten fick tillsammans dela på ungefär 15,5 miljoner kronor. Alla vinnare har idéer som bidrar till att människor får vara en del av det digitala samhället.

Den 30 september 2019 hade Post- och telestyrelsens (PTS) sextonde innovationstävling utlysning. Vid ansökningsperiodens slut den 7 november 2019 hade 116 ansökningar kommit in. Av dessa valdes 21 projekt vidare till att få göra en förstudie. Där fick varje sökande pröva sin idé genom att ta fram ett förslag till projekt som sedan presenterades för en expertgrupp av både PTS-representanter och externa experter. Tillsammans har dessa personer kompetens inom innovation, affärsmodellering, tillgänglighet, teknik och digitalisering.

Genom en sammanvägd bedömning av projektförslaget samt resultat och insikter från arbetsfasen valdes sedan åtta projekt ut till att få finansiering för projektgenomförande.

Underlätta för dem som halkat efter

Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på PTS arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Till vår sextonde innovationstävling sökte vi lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart.
Challengesgov.se är en samverkansplattform för innovationsutmaningar där du kan läsa mer om tävlingen.

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se.

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Innovationstävlingens åtta vinnare

Åtta projekt tilldelades finansiering om totalt 15,6 miljoner kronor. Maxbeloppet för finansiering är två miljoner kronor per projekt.

arrow Begripsam AB

Projekttitel: Kompetenscentrum: IF och deltagande i det digitala samhället

Projektbeskrivning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har stora behov av stöd för att kunna delta i det digitala samhället. Vår lösning samlar de personer och verksamheter med störst kunnande på detta område och vi kanaliserar deras kunnande ut i verksamheterna via kompetensutvecklande aktiviteter och produktion av lär-resurser.

arrow Funka Nu AB

Projekttitel: Övningar för ökad färdighet med digitala betaltjänster

Projektbeskrivning: Lösningen är en plattform som utbildar personer med kognitiva funktionsnedsättningar och andra målgrupper i hur digitala betaltjänster används

arrow Högskolan i Skövde

Projekttitel: Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online

Projektbeskrivning: Ett webbläsarverktyg som hjälper användare att agera säkert på Internet. Verktyget ger användare kunskap att hantera riskfyllda situationer säkert.

arrow Lexicon AB – Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare

Projekttitel: Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare

Lexicon har utvecklat en digital utbildningsplattform för småföretagare som guidar och utbildar för en digitaliserad arbetsvardag. Plattformen ska genom kompetensutveckling och konkreta guider öka användarnas motivation till att dels använda digitala tjänster, dels inspirera, underlätta och bidra till direkt affärsnytta.

Startdatum: 1 augusti 2020 

Slutdatum: 30 november 2021

Ta del av projektets slutrapport

arrow Lingio AB

Projekttitel: Lingio: internet för alla

Projektbeskrivning: Lingios kurser lär intuitivt ut och motiverar användandet av viktiga digitala tjänster för äldre, funktionshindrade och utrikes födda med språksvårigheter.

arrow Läs och Lär McShane Education AB

Projekttitel: Digitala reporterskolan – MIK för barn i utsatta områden

Projektbeskrivning: En digital lärportal där olika aktörer kan nå barn i utsatta områden och arbeta med MIK, läs- och språkutveckling, digital kompetens, samt stimulera till delaktighet.

arrow Tieto Sweden AB

Projekttitel: Min ekonom

Projektbeskrivning: Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få ett tillgängligt stöd att klara sin vardagsekonomi och därmed bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv.

arrow Freja eID (f.d Verisec AB) - E-legitimation med delad kontroll

Projekttitel: E-legitimation med delad kontroll

Projektbeskrivning: En e-legitimation med delad kontroll möjliggör för de som själva inte kan ta fullt ansvar för sin digitala identitet att bli delaktiga i det digitala samhället.

Projektstart: Den 1 juni 2020

Projektslut: Den 9 augusti 2021

Slutrapport