PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan hittar du övergripande information om PTS bredbandsstöd. Du kan läsa mer om vem som kan söka bredbandsstöd, hur du vet vilka byggnader som är stödberättigade samt hur det går till när utbyggnadsprojekten som ska få stöd väljs ut.

PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund. Stöd ges i utpekade områden utanför tätort där det saknas befintliga eller planerade NGA-nät. En sammanställning av vilka byggnader som är möjliga att söka stöd för publiceras i samband med att utlysningen öppnar, i den så kallade byggnadsförteckningen.

Vem kan söka bredbandsstöd?

Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Operatörer, stadsnät och fiberföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. Kraven som gäller hittas i utlysnignsunderlaget för respektive års utlysning. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka PTS bredbandsstöd.

Vilka byggnader går det att söka bredbandsstöd för?

För att det ska vara möjligt att söka bredbandsstöd för en byggnad behöver den finnas med i byggnadsförteckningen. Byggnadsförteckningen är en lista över byggnader som går att söka bredbandsstöd för. Förteckningen tas fram genom en kartläggning där PTS identifierar byggnader i glesbygd, där det inte är kommersiellt gångbart att bygga NGA-nät inom de närmsta tre åren. Här kan du läsa mer om arbetet med byggnadsförteckningen

Vad får man bredbandsstöd för?

PTS stödfinansierar s.k. homes passed utbyggnad. Homes passed innebär att en nätbyggare bygger bredbandsinfrastruktur till avlämningspunkter för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet. Avlämningspunkterna ska placeras så att byggnaderna kan anslutas till en skälig anslutningsavgift. Vad som är en skälig anslutningsavgift regleras i utlysningsunderlaget för respektive års utlysning.

Bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra för slutkunder i samtliga byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet att få abonnemang med en överföringshastighet om 1 Gbit/s om de väljer att anslutas till den stödfinansierade infrastrukturen.

Bredbandsstödet är teknikneutralt. Det innebär att olika tekniker kan användas så länge utbyggnadsprojektet uppfyller villkoren/kraven i utlysningsunderlaget.

Det är direkta investeringskostnader för så kallad passiv infrastruktur som kan ge rätt till bredbandsstöd. Passiv bredbandsinfrastruktur är de delar av anläggningen som inte kräver ström.

Stödet omfattar direkta kostnader som rör den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av den. PTS ger även bredbandsstöd för inköp av tjänst för arbeten samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till utbyggnaden av passiv bredbandsinfrastruktur. 

Vilka av alla projekt som söker får stöd?

För att PTS ska kunna bevilja stöd för ett utbyggnadsprojekt så måste de krav som myndigheten ställer på den sökande, på ansökan och på utbyggnadsprojektet vara uppfyllda.

Av de projekt som uppfyller de här kraven görs en lista. I listan rangordnas sedan projekten efter nyckeltalet sökt stöd per byggnad. De projekt som har lägst genomsnittligt sökt stöd per byggnad får stöd, fram till dess att stödmedelen är förbrukade.