Betrodda tjänster enligt eIDAS

Det finns en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Här berättar vi vad regelförändringen innebär.

Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering och där är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarig myndighet. Den andra delen, där PTS är tillsynsmyndighet, handlar om betrodda tjänster.

Vad är en betrodd tjänst?

Här är exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen:

  • elektroniska underskrifter och stämplar
  • validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar
  • tjänster för rekommenderad elektronisk leverans 
  • tjänster för utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Det finns ett antal tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige, men få kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster. 

Klicka här för att ta del av PTS förteckning över tillhandahållare som för närvarande har status som kvalificerad. 

Vad innebär reglerna?

Reglerna innebär följande för tillhandahållare av betrodda tjänster:

  • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som tillhandahålls.
  • Underrätta PTS, som är tillsynsmyndighet, om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som tillhandahålls, i vissa fall ska även förlitande parter och andra myndigheter underrättas.
  • Anmäla verksamhet till PTS om aktören vill tillhandahålla en kvalificerad betrodd tjänst. 

För myndigheter, kommuner och landsting kan förordningen innebära en skyldighet att acceptera och hantera betrodda tjänster från andra medlemsländer i sina e-tjänster. Det kan även företag och andra göra men då är det inget krav enligt förordningen.

Pågående översyn av eIDAS-förordningen

Av artikel 49 i eIDAS-förordningen framgår att EU-kommissionen senast den 1 juli 2020 ska göra en översyn av förordningens tillämpning och rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet. Denna översyn har varit försenad och den 3 juni 2021 presenterade kommissionen ett förslag till en ny eIDAS-förordning, ”Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity”.

Regeringskansliet har tagit fram en faktapromemoria (2020/21: FPM118) om förslaget.

Både PTS och DIGG är på olika sätt involverade i frågor relaterade till översynsprocessen. Bland annat bistår myndigheterna vid behov Regeringskansliet med underlag inför förhandlingarna i frågan.


Forum för betrodda tjänster

Forum för betrodda tjänster är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör betrodda tjänster enligt eIDAS.

Möten hålls som regel två gånger per år.

Ta del av agendor, minnesanteckningar och presentationer från Forum för betrodda tjänsters möten


Mer information

Europeiska kommissionens webbplats finns mer information om "Trust Services and eID".