Driftsäkerhet för telefoni och internet

Ansvaret för att tjänsterna fungerar ligger hos respektive operatör. PTS arbetar med förbyggande åtgärder och med granskning i efterhand.

Operatörerna ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Åtgärderna ska skapa en rimlig säkerhetsnivå. I bedömningen av vad som är rimligt ska man väga tillgänglig teknik och kostnader mot risken för störningar och avbrott. PTS har tagit fram föreskrifter för att förtydliga vad som krävs av operatörerna.

Den 1 januari 2016 börjar PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om driftsäkerhet gälla. Reglerna ska se till att operatörerna bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhets­arbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

Föreskrifterna kräver bland annat att operatörerna gör riskanalyser och att de har rutiner för att hantera incidenter. Föreskrifterna innehåller även mer specifika krav på exempelvis reservkraft vid strömavbrott, och krav på att viktiga förbindelser och tillgångar är redundanta, det vill säga att det finns parallella system för att öka säkerheten.

Föreskrifter om operatörernas inrapportering av betydande störning och avbrott

Det finns också en skyldighet för operatörerna att rapportera in störningar och avbrott av betydande omfattning till PTS. Läs mer i föreskrifter som beskriver hur man rapporterar störningar.

PTS tillsyn

Om PTS misstänker att en operatör inte följer kraven på driftsäkerhet kan vi inleda tillsyn. Myndigheten kan göra både planlagd tillsyn, eller händelsestyrd, till exempel på grund av incidentrapporter från operatörerna eller efter en anmälan från allmänheten. PTS avgör vilka ärenden där tillsyn ska prioriteras, till exempel om det är många drabbade eller principiellt intressant. Läs mer om våra pågående tillsynsärenden Läs mer om våra pågående tillsynsärenden.

Förebyggande arbete

PTS arbetar förebyggande med åtgärder som ska se till att kommunikationen är säker och robust. Läs mer om förebyggande åtgärder,