Täckningskrav

PTS ställer täckningskrav i fyra av sju band, i 450-, 700-, 800- och 900 MHz-banden, det vill säga de lägre banden.

 Täckningskrav

Band

Teknik

Operatör

 Ja

450 MHz

LTE

Teracom

 Ja

700 MHz

LTE

Telia, Net4Mobility (Tele2/Telenor)

 Ja

800 MHz

LTE

TeliaSonera, Hi3G, Net4Mobility (Tele2/Telenor)

 Ja

900 MHz

GSM, UMTS

TeliaSonera, Tele2, Telenor, Swefour, Hi3G

 Nej

1800 MHz

GSM

TeliaSonera, Net4Mobility (Tele2/Telenor)

 Nej

2,1 GHz

UMTS

SULAB (TeliaSonera/Tele2), Telenor, Hi3G

 Nej

2,6 GHz

LTE

TeliaSonera, Tele2, Telenor, Hi3G

arrow 450 MHz-bandet

För operatören i 450 MHz-bandet (Teracom) är kravet att man ska täcka minst 80 procent av landytan i varje län. Med täckning avses i detta fall en signalstyrka som medger tal med handburen terminal på 1,7 meters höjd utomhus med en ytsannolikhet om 90 procent.

Kravet gäller alltså för taltjänsten och utomhus, något krav gällande bredbandstäckning inomhus ingår alltså inte i detta täckningskrav. Av definitionen på täckning följer att inom de områden som anses täckta tillåts även upp till 10 procent av platserna ha en signalstyrka som inte räcker till för att erbjuda en taltjänst. Detta gör att man lokalt inom de områdena som anses täckta kan sakna täckning till exempel om man befinner sig i radioskugga bakom ett berg eller större byggnad.

arrow 700 MHz-bandet

Ett av tillstånden i 700 MHz-bandet som tilldelades i december 2018 har täckningskrav. Det är Telia som är tillståndshavare. Kravet innebär att Telia ska bygga ut täckning för högst 300 miljoner kronor i prioriterade ytor som PTS har identifierat. Ytorna kännetecknas av att de saknar täckning för tal och/eller data (minst 10 Mbit/s), samt att de ligger på platser där användare ibland befinner sig. Det handlar till exempel om områden nära vägar, bostäder och fritidsområden. Utbyggnad ska ske enligt en tidsplan som PTS beslutat om. Mer information finns på www.pts.se/700mhz.

arrow 800 MHz-bandet

Vid auktionen av 800 MHz-bandet 2011 tilldelades Net4Mobility (Tele2 och Telenors samarbetsbolag) ett tillstånd som omfattas av ett täckningskrav där de ska bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får möjlighet till det. Utbyggnaden ska ske till en kostnad om högst 300 miljoner kronor.

Med täckning avses

  • en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbyggnad, i enlighet med vad som anges i PTS riktlinjer för kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad, och
  • att en slutanvändare får tillgång till datakommunikationstjänster i minst ett rum i den stadigvarande bostaden eller det fasta verksamhetsstället, så att denne kan ta emot tjänsten med en bithastighet om 1 Mbit/s, eller den högre datahastighet som gäller för funktionellt tillträde till Internet när bostaden eller verksamhetsstället identifieras.

arrow 900 MHz-bandet

PTS uppdaterade 2015 täckningskravet för 900-tillståndshavarna där tillståndshavaren ska bibehålla sin procentuella yttäckning per län för taltelefoni till och med den 31 december 2025. Tillståndshavare får använda olika frekvensband och tekniker för att upprätthålla taltäckningen. De får inte ta bort täckning längs allmänna vägar eller vid fasta bostäder och företag.

arrow 1800 MHz-bandet

I samband med att befintliga tillstånd i 1800 MHz-bandet förlängdes 2010 och att en spektrumauktion genomfördes under 2011 tog PTS bort det täckningskrav längs europavägar och tätorter med mer än 50 000 invånare som tidigare gällde. Bandet används för att öka kapaciteten i GSM-nät.

arrow 2,1 GHz-bandet

Inga täckningskrav.

I mars 2011 beslutade PTS om nya tillståndsvillkor för tillståndshavarna i 2,1 GHz-bandet som inte innehåller krav på specifik teknik, tjänst eller egen infrastruktur. De innehåller heller inget krav på befolkningstäckning eftersom operatörerna på kommersiella grunder byggt ut långt mer än vad tillståndskraven kräver.

Man kan konstatera att de 3G-nät som finns idag både när det gällande täckning och kapacitet överstiger de krav som initialt ställdes av PTS.

arrow 2,6 GHz-bandet

Inga täckningskrav.