Behandling av personuppgifter i PTS tillstånds- och frekvensregister

Post- och telestyrelsen (PTS) är en statlig myndighet och personuppgiftsansvarig.

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, adress, telefonnummer, personnummer, anropssignal och MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity).

PTS behöver uppgifterna för att bevilja tillstånd att använda radiosändare. Frekvens- och tillståndsregistret är ett administrativt register över tillståndshavare och tillstånd som beviljats enligt 3 kap. 6 §  lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Registret används även för att administrera innehav, t.ex. vid adressändring  och som underlag för fakturering av årsavgifter för innehav av tillstånd.

Användningen av radiosändare är tillståndspliktig. Det är PTS som har befogenhet att bevilja tillstånd att använda radiosändare. Den rättsliga grunden är således myndighetsutövning.

Uppgifterna bevaras enligt arkivlagstiftningen.

Personuppgifterna är hämtade från sökanden alternativt Folkbokföringsregistret i samband med adresskontroll och Transportstyrelsen i samband med ägarkontroll av båt och flyg.

Behöriga tjänstemän på PTS har tillgång till personuppgifterna.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort felaktiga uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifter som omfattas av sekretess lämnas inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm
E-post:pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00