Konsumentarbete inom postområdet

PTS har tillsyn över postlagens efterlevnad och att postservicen uppfyller användarnas behov.

PTS har tillsyn över att företagen på postmarknaden svarar mot postlagens krav på bland annat:

  • tillförlitlighet och säkerhet
  • att det finns en så kallad samhällsomfattande posttjänst som gör det möjligt för alla i hela landet att ta emot och skicka brev och paket upp till 20 kilo

För PostNord gäller också:

  • att PostNords prissättning ska följa särskilda regler enligt 3 kap 2 § postlagen

Klagomål bör i första hand ställas till berörd postoperatör. Vill du framföra ett klagomål till PostNord, någon annan postoperatör eller till PTS hittar du mer information på sidan Anmälan om klagomål på postoperatörer.

När klagomål och synpunkter från konsumenter ger indikationer på systematiska brister, kan det leda till att PTS gör en tillsyn. PTS uppgift är inte att lösa tvister mellan PostNord och enskilda postmottagare rörande exempelvis placeringen av postlådor eller till vilket ombud man hänvisas för att hämta paket. PTS har inte heller någon skyldighet att vidta några åtgärder med anledning av inkomna klagomål.