Frågor och svar om utdelning av post

Här hittar du frågor och svar om utdelning av post. Klicka på frågan för att se svaret.


arrow Varför händer det att jag får mina grannars post eller att brev till mig inte kommer fram?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren). Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.

arrow Jag har flyttat eller bytt adress men har nu upptäckt att vissa brev inte når mig på min nya adress.

När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats.

Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post. Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen.

Mer information om eftersändning

När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas. Brevet återsänds därför till avsändaren. Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev). Läs mer om saknade brev.

arrow Får brevbäraren lämna brev i trapphuset?

Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor. Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

arrow Får Postnord bestämma var min postlåda ska stå?

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd. Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen. 

Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal.

Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord. I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor.

arrow Varför måste jag flytta min postlåda när den förre fastighetsägaren fick sin post utdelad vid tomtgränsen?

Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren. I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit ”överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

arrow Vad är fastighetsboxar och kan PTS eller Postnord kräva att det installeras fastighetsboxar i min fastighet?

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud.

Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet. Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering.

Som svensk standard gäller SS-EN 13724 "Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder".

Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar.

arrow Kan jag kräva att få min post i brevinkastet trots att man installerat fastighetsboxar i huset?

Om fastighetsboxar har installerats i huset kan inte en eller några mottagare kräva att Postnord ska dela ut deras post i brevinkastet. Läs mer om utdelning i flerfamiljshus.

arrow Jag får inte min post, vem ska jag kontakta?

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören. Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör.

arrow Kan jag få ersättning om ett brev jag skickat med Postnord har försvunnit, försenats eller skadats?

Enligt 2 kap. 7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden. Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst. Villkoren återfinns på Postnords webbplats.

arrow Vad ska jag göra om jag på grund av funktionshinder eller hög ålder inte kan hämta min post själv?

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post ska kunna användas av alla – oavsett funktionsförmåga. Inom postområdet har PTS upphandlat två tjänster.

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Tjänsten innebär att bibliotek, vissa organisationer samt blinda, synskadade och personer med läshandikapp med flera får skicka blindskrift portofritt. Läs mer om tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Om du bor i ett hushåll utanför tätort och där alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning kan du ha möjlighet att få en särskild posttjänst.

Läs mer om tjänsten Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

arrow Oadresserad reklam och samhällsinformation

PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post. Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde.

När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera ”nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en ”nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam.

Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats..

På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam.