Postnords tester av ny modell för utdelning

Vi skickar allt färre brev i Sverige. För att kunna upprätthålla en landsomfattande brevservice behöver utdelningen anpassas efter samhällets behov. Det kan därför bli aktuellt att Postnord testar en förändrad utdelningsmodell i geografiskt avgränsade områden.

Detta kan komma att förändras

I dag är Postnord, som huvudregel, skyldig att dela ut brev varje vardag. Nu vill Postnord testa en ny utdelningsmodell. Den innebär i stora drag att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till postförordningens krav på tvådagarsbefordran.

Såsom Postnord beskrivit förslaget till förändrad utdelningsmodell för PTS så kommer den i praktiken medföra att de flesta mottagare får brevutdelning varannan dag. Försändelser som hämtas av mottagaren vid ombud eller postbox kommer enligt Postnord fortsätta delas ut varje dag.

PTS har informerat Postnord att myndigheten ser positivt på att de testar den nya utdelningsmodellen på geografiskt avgränsade områden för att operatören ska kunna utvärdera vilka konsekvenser den får för berörda avsändare och mottagare samt Postnord. PTS kommer under testerna följa att brevtjänsten är fortsatt tillförlitlig och lever upp till kraven i dagens regelverk.

Har PTS godkänt testerna?

PTS bedömer att Postnords tänkta utdelningsmodell såsom den har beskrivits för myndigheten ryms inom den befintliga lagstiftningen. Vi har delat med oss av denna bedömning till regeringen.

Klicka här för att läsa PTS bedömning.

PTS kommer följa hur Postnord genomför testerna av utdelningsmodellen och vilka konsekvenser den får för berörda i samhället. PTS har ställt ett antal krav på operatören inför och under kommande tester av utdelningsmodellen.

Till exempel:

  • Postnord ska genomföra riskanalyser.
  • I god tid kommunicera med avsändare och mottagare, särskilt med användargrupper med särskilda behov.
  • Följa upp vilka konsekvenser testerna får för berörda användare och att operatören uppfyller regelverkets krav t.ex. avseende tillförlitlighet och befordringstider under testperioden.

Klicka här för att läsa PTS återkoppling till Postnord.

PTS har möjlighet att agera, till exempel genom tillsyn, för att bevaka att förändringen genomförs på ett sätt som lever upp till de krav som ställs.

Varför behöver posttjänsten förändras?

I takt med att samhället digitaliseras ändras befolkningens kommunikations- och konsumtionsmönster. Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med över 40 procent. Bara mellan 2017 och 2018 minskade brevvolymerna med drygt 180 miljoner brev. Samtidigt växer marknaden för paket och varuförsändelser i snabb takt.

Utvecklingen på postmarknaden gör att postservicen behöver förändras för att motsvara samhällets behov och samtidigt vara miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Det är därför rimligt att Postnord får möjlighet att testa andra sätt att utforma sin verksamhet. Posttjänsten kan inte fortsätta se ut som den gjorde förut. PTS undersökningar visar att behovet av snabb brevbefordran inte är lika stort som tidigare utan att tillförlitlighet och förutsägbarhet i leveransen är viktigare för postanvändarna. I dagens samhälle växer dessutom nya behov fram såsom flexiblare och mer situationsanpassade paketleveranser.

En liknande utveckling sker också i andra länder, till exempel Danmark och Norge.

Mer information

Det är Postnord som genomför den här förändringen. Har du fler frågor kring själva utdelningsmodellen så bör du kontakta Postnord.

  • Postnords kundservice: 0771-33 33 10

Frågor och svar

arrow Vad gör PTS nu?

PTS följer Postnords tester av en ny produktionsmodell. Myndigheten har löpande dialogmöten med bolaget och kommer låta genomföra en oberoende utvärdering av testverksamheten.

PTS har också inlett tillsyn kring hur Postnord förberett sig inför testerna. Klicka här för att läsa mer. 

Relaterat: PTS webbnyhet om tillsynen (2020-05-08)

arrow På vilket sätt har PTS godkänt de här testerna?

Myndigheten har inte fattat ett formellt beslut kring de här testerna. Däremot har PTS ställt sig positiv till att Postnord testar sin utdelningsmodell i ett geografiskt avgränsat område. Detta för att Postnord ska kunna utvärdera vilka konsekvenser en förändrad utdelningsfrekvens får för berörda avsändare och mottagare samt operatören.

PTS har gjort bedömningen att utdelningsmodellen, såsom Postnord beskrivit den för PTS fram tills nu, ryms inom gällande regelverk. PTS kommer följa förändringen och följa upp att Postnord följer de lagkrav som åligger postoperatören.

arrow Hur påverkas postmottagare av brevutdelning färre än fem dagar i veckan?

Det är för tidigt att uttala sig om då alla konsekvenser av den föreslagna utdelningsmodellen ännu inte är utredda.

PTS kommer följa hur Postnord genomför testerna av utdelningsmodellen och vilka konsekvenser den får för berörda i samhället. PTS har ställt ett antal krav på operatören inför och under kommande tester av utdelningsmodellen.

Till exempel:

  • Postnord ska genomföra riskanalyser.
  • I god tid kommunicera med avsändare och mottagare, särskilt med användargrupper med särskilda behov.
  • Följa upp vilka konsekvenser testerna får för berörda användare och att operatören uppfyller regelverkets krav t.ex. avseende tillförlitlighet och befordringstider under testperioden.

arrow Står det inte i lagen att post ska delas ut varje dag?

Som utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten är Postnord skyldigt att upprätthålla en kapacitet att varje arbetsdag kunna samla in och dela ut försändelser inom den befordringstid som följer av de legala kvalitets- och servicekraven samt av Postnords tjänstevillkor.

Genom en förändring i postförordningen (2010:1049) som trädde i kraft den 1 januari 2018 är kravet att 95 % av de brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska levereras inom två dagar, istället för som tidigare inom en dag (övernattbefordran). Möjligheten att anpassa distributionsprocessen på det sätt som Postnord nu har för avsikt att testa är alltså en direkt följd av regeringens ändrade kvalitetskrav i postförordningen då den minskar behovet av fasta utdelningsrundor fem dagar i veckan.

Postnord ska fortfarande ha kapacitet för att ha daglig utdelning i hela landet för försändelser som fortsatt kräver övernattbefordran. Denna utdelning kommer enligt Postnord att under testerna ske i en särskilt anpassad utdelningsverksamhet och inte i fasta utdelningsrundor.

Försändelser som hämtas av mottagaren vid ombud eller i postbox ska enligt Postnord fortsätta att delas ut varje dag.

arrow Vilka anpassningar behöver göras för att det ska vara möjligt att upprätthålla en landsomfattande brevservice i framtiden?

Nu planerar Postnord att testa en mer kostnadseffektiv utdelningsmodell inom ramen för nuvarande lagstiftning. I förlängningen kan även regelverket behöva ses över.

Postdirektivet och postlagen skrevs i en tid då vi i Sverige skickade dubbelt så många brev som vi gör i dag.

I dag kommunicerar vi många gånger på andra sätt, såsom e-post, chattar, appar och det är långt ifrån alla som får brev varje dag. Det gör att de flesta i samhället inte har behov av brevutdelning fem dagar i veckan på samma sätt som tidigare.

Inom EU pågår därför en diskussion om behovet av att se över EU:s postdirektiv och i Sverige diskuteras en översyn av den svenska postlagen så att de krav som ställs på den samhällsomfattande posttjänsten bättre anpassas till användarnas förändrade behov. 

PTS användarundersökningar visar att det även i framtiden kommer finnas behov av en tillförlitlig posttjänst som är tillgänglig i hela landet. Det är därför viktigt att Postnord och andra postoperatörer håller en hög kvalitet och att en landsomfattande postservice kan upprätthållas.

arrow Hur påverkar det här antalet brevbärare?

Det får Postnord svara på.

Vi har tittat på den här frågan utifrån möjligheten att ge den samhällsomfattande posttjänsten förutsättningar att även fortsättningsvis vara självfinansierad och samtidigt motsvara samhällets grundläggande behov.