Postnords utdelningsmodell - varannandagsutdelning

Vi skickar allt färre brev i Sverige. För att kunna upprätthålla en landsomfattande brevservice behöver utdelningen anpassas efter samhällets behov. Postnord har därför infört en förändrad utdelningsmodellen som succesivt rullas ut i olika regioner under åren 2021–2022.

Detta har förändrats

I dag är Postnord, som huvudregel, skyldig att dela ut brev varje vardag. Under hösten 2020 testade Postnord en ny utdelningsmodell. Den innebär i stora drag att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till postförordningens krav på tvådagarsbefordran.

Den förändrade utdelningsmodellen medför i praktiken att de flesta mottagare får brevutdelning varannan dag. Försändelser som hämtas av mottagaren vid ombud eller postbox kommer enligt Postnord fortsätta delas ut varje dag.

PTS har bedrivit tillsyn över testerna som utförts i ett begränsat område kring Lund/Kävlinge, för att kontrollera att Postnord lever upp till gällande krav och villkor. PTS konstaterade att Postnord under testet av utdelningsmodellen levt upp till kraven på tillförlitlighet och befordringstid när det gäller brev som lämnas in för tvådagarsbefordran och tillsynen avslutades.

Postnord meddelade i början av januari 2021 att utdelningsmodellen succesivt under 2021 och 2022 kommer att rullas ut i hela landet, med start i Malmö terminalområde. PTS avslutade i juni 2021 sin tillsyn över att brevtjänsten är fortsatt tillförlitlig och lever upp till kraven i dagens regelverk.

Ta del av PTS tillsynsbeslut.

Har PTS godkänt utdelningsmodellen?

Nej, det ligger inte inom ramen för PTS uppdrag att godkänna Postnords verksamhet. Däremot har myndigheten granskat Postnords produktionsmodell i Malmö terminalområde för att se om den lever upp till kraven i regelverket.

PTS ställningstagande är att den nya produktionsmodellen, såsom Postnord beskrivit den för PTS fram tills nu, uppfyller kraven i regelverken. Ställningstagandet gäller för hela landet. Om PTS får signaler om att modellen inte fungerar i någon region, kan PTS inleda tillsyn och göra en bedömning av om Postnord lever upp till sina skyldigheter.

PTS följer förändringen som tillsynsmyndighet och följer upp att Postnord följer de lagkrav som åligger postoperatören.

Läs mer om PTS tillsyn kring den nya utdelningsmodellen.

Vad gör PTS nu?

PTS följer Postnords fortsatta införande av produktionsmodellen i andra delar av Sverige. Myndigheten följer utvecklingen av produktionsmodellen och kan komma att inleda ytterligare tillsyn.

Varför behöver posttjänsten förändras?

I takt med att samhället digitaliseras ändras befolkningens kommunikations- och konsumtionsmönster. Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med över 40 procent. Bara mellan 2017 och 2018 minskade brevvolymerna med drygt 180 miljoner brev. Samtidigt växer marknaden för paket och varuförsändelser i snabb takt.

Utvecklingen på postmarknaden gör att postservicen behöver förändras för att motsvara samhällets behov och samtidigt vara miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Det är därför rimligt att Postnord får möjlighet att testa andra sätt att utforma sin verksamhet. Posttjänsten kan inte fortsätta se ut som den gjorde förut. PTS undersökningar visar att behovet av snabb brevbefordran inte är lika stort som tidigare utan att tillförlitlighet och förutsägbarhet i leveransen är viktigare för postanvändarna. I dagens samhälle växer dessutom nya behov fram såsom flexiblare och mer situationsanpassade paketleveranser.

En liknande utveckling sker också i andra länder, till exempel Danmark och Norge.

Mer information

Det är Postnord som genomför den här förändringen. Har du fler frågor kring själva utdelningsmodellen så bör du kontakta Postnord.

  • Postnords kundservice: 0771-33 33 10

Frågor och svar

arrow Står det inte i lagen att post ska delas ut varje dag?

Kravet på femdagarsutdelning innebär inte, enligt PTS, att varje enskild tjänst som Postnord erbjuder måste ha utdelning varje helgfri vardag. Eftersom Postnord inom sitt samlade tjänsteutbud har tjänster med utdelning av postförsändelser till mottagare varje helgfri måndag till fredag anser PTS att Postnords produktionsmodell är förenlig med lagstiftningen. PTS har i den bedömningen lagt särskild vikt vid att tjänsten expressbrev innebär utdelning alla helgfria vardagar.

arrow Vilka anpassningar behöver göras för att det ska vara möjligt att upprätthålla en landsomfattande brevservice i framtiden?

Postnord har infört en mer kostnadseffektiv produktionsmodell som ryms inom ramen för nuvarande lagstiftning. I förlängningen kan även regelverket behöva ses över.

Postdirektivet och postlagen skrevs i en tid då vi i Sverige skickade dubbelt så många brev som vi gör i dag.

I dag kommunicerar vi många gånger på andra sätt, såsom e-post, chattar, appar och det är långt ifrån alla som får brev varje dag. Det gör att de flesta i samhället inte har behov av brevutdelning fem dagar i veckan på samma sätt som tidigare.

Inom EU pågår därför en diskussion om behovet av att se över EU:s postdirektiv och i Sverige diskuteras en översyn av den svenska postlagen så att de krav som ställs på den samhällsomfattande posttjänsten bättre anpassas till användarnas förändrade behov.

PTS användarundersökningar visar att det även i framtiden kommer finnas behov av en tillförlitlig posttjänst som är tillgänglig i hela landet. Det är därför viktigt att Postnord och andra postoperatörer håller en hög kvalitet och att en landsomfattande postservice kan upprätthållas.

arrow När kommer produktionsmodellen att vara införd i hela Sverige?

För information se Postnords kommunicering av tidplan.

arrow Till vem vänder jag mig om jag har klagomål på postutdelningen?

Om du är missnöjd med en postoperatörs postutdelning anmäler du i första hand till postoperatörens kundservice. Om du inte vet vilken postoperatör som delat ut en viss försändelse kan du ta kontakt med avsändaren för att se vilken postoperatör avsändaren har använt. Kontaktuppgifter till alla postoperatörer hittar du här.

Har du inte fått hjälp av postoperatören när du har anmält ditt klagomål på postutdelning kan du göra en anmälan till PTS. PTS kan inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål mot postoperatörerna men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.

Om du vill anmäla ett klagomål till PTS kan du göra det via:

e-post pts@pts.se . Du kan också nå oss på telefon, se telefontider.