Tillgång till grundläggande betaltjänster

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och det är i första hand marknaden som bör tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna.Det är det politiska målet för grundläggande betaltjänster.

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag främja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Arbetet ska genomföras i samverkan med bland andra Länsstyrelsen Dalarna, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

I PTS uppdrag ingår också att analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster. Läs mer om hur PTS arbetar med tillgängliga betaltjänster

Här kan du läsa om  PTS uppdrag från regeringen och om länsstyrelsernas uppdrag.

Ändrade beteenden ställer nya krav på betaltjänster

Svenskarna har under de senaste åren ändrat beteende när det gäller att till exempel betala räkningar. Användandet av kontanter har minskat i takt med att allt fler har valt andra betallösningar, framför allt kortbetalningar och betalningar via internetbanker.

På senare år har också betaltjänster via mobiltelefonen blivit vanligare. Våra förändrade betalningsvanor har medfört en avveckling av serviceställen där exempelvis betalning av räkningar sker över disk. Det kan innebära att vissa grupper av användare som till exempel av olika skäl är beroende av manuell betjäning får problem att utföra sina betalningar. Det kan också uppstå svårigheter för föreningar och mindre företag när det gäller att göra insättningar av dagskassor och i samband med insamlingar.

På de orter och den landsbygd där marknaden inte tillgodoser behovet av grundläggande betaltjänster finns det möjlighet för staten att gå in med stödjande insatser eller ekonomiska bidrag. Behovet av insatser bedöms av länsstyrelserna. PTS har i uppdrag att stödja länens arbete med grundläggande betaltjänster.

Mer information om hur PTS stöttar Länsstyrelsernas arbete.