Störningar och avbrott

Ansvaret för att tjänsterna fungerar ligger hos respektive operatör. PTS arbetar med förbyggande åtgärder och med granskning i efterhand.

Operatörerna ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Åtgärderna ska skapa en rimlig säkerhetsnivå. I bedömningen av vad som är rimligt ska man väga tillgänglig teknik och kostnader mot risken för störningar och avbrott.

Regler om driftsäkerhet

PTS regler om driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) förtydligar vilka krav som ställs på operatörerna. Reglerna ska se till att operatörerna bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhets­arbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. 

Enligt reglerna ska operatörerna bland annat göra riskanalyser och ha rutiner för att hantera incidenter. Reglerna innehåller även mer specifika krav på exempelvis reservkraft vid strömavbrott, och krav på att viktiga förbindelser och tillgångar är redundanta, det vill säga att det finns parallella system för att öka säkerheten. Detta ska vara fullt utbyggt sedan den 10 juni 2020.

Rapportera betydande störningar och avbrott

Operatörerna är skyldiga att rapportera störningar och avbrott av betydande omfattning till PTS. Läs mer om operatörernas skyldigheter att rapportera.

PTS tillsyn

Om PTS misstänker att en operatör inte följer kraven på driftsäkerhet kan vi inleda tillsyn. Myndigheten kan göra både planlagd tillsyn, eller händelsestyrd, till exempel på grund av incidentrapporter från operatörerna eller efter en anmälan från allmänheten. PTS avgör vilka ärenden där tillsyn ska prioriteras, till exempel om det är många drabbade eller principiellt intressant. Läs mer om våra pågående tillsynsinsatser.

Förebyggande arbete

PTS arbetar förebyggande med åtgärder som ska se till att kommunikationen är säker och robust. Läs mer om förebyggande åtgärder,