Kommuner och bredband

PTS, Konkurrensverket och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Nu pågår en översyn av principerna.

Gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

För att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner gjordes 2010 en överenskommelse mellan PTS, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket om ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Under våren 2016 frånträdde SKL dessa gemensamma principer. PTS och Konkurrensverkets gemensamma uppfattning är att principerna fortfarande i huvudsak är ändamålsenliga, men att en översyn bör göras. Översynen pågår sedan våren 2016.

Om översynen

Som ett led i denna översyn har myndigheterna bjudit in berörda aktörer att inkomma med synpunkter på hur principerna kan förtydligas och bli mer ändamålsenliga. Principerna behöver också bli mer spridda och kända av fler. Målsättningen är att principerna ska kunna vägleda kommunerna i hur de ska agera för att värna kommunmedlemmarnas intressen inom bredbandsområdet.

Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket höll den 7 juni 2016 ett dialogmöte om översynen av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Därefter bereddes alla berörda aktörer möjlighet att komma in med synpunkter. Synpunkterna är nu inkomna och går att läsa här.

Klicka här för att läsa principerna. 

Aktuellt 

  • 2017-06-08 Regeringen konstaterar i bredbandsstrategin att de kommunala stadsnäten har stor betydelse för utbyggnaden av bredband i Sverige. Regeringen har därför gett PTS i uppdrag att se över kommunernas roll på marknaden när det gäller tillhandahållande och utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och styrning av stadsnät. PTS ska också analysera om det är möjligt och lämpligt att göra undantag från kommunallagens lokaliseringsprincip. Klicka här för att se uppdragsbeskrivningarna.
    Regeringsuppdraget är i viss mån en fortsättning på arbetet med de gemensamma principerna. Synpunkter och erfarenheter från principerna kommer därför att vara ett underlag till regeringsuppdraget.
  • 2016-12-05 En sammanfattning av inkomna synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet finns att läsa här
  • 2016-09-16 Synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet ska ha inkommit, de publiceras löpande. Klicka här för att läsa synpunkterna.
  • 2016-06-13 Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet länk.
  • 2016-06-13 "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet ses över". Klicka här för att läsa nyheten.

Mer om kommunal bredbandsverksamhet

Kommunerna har en viktig roll vad gäller utbyggnad av bredbandsnät, klicka här för att se hur din kommun kan främja utbyggnaden

De regionala bredbandskoordinatorerna har bland annat till uppgift att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor och vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner. Läs mer om koordinatorernas verksamhet och hitta kontaktuppgifter till din bredbandskoordinator här.