Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige genom information, utbildning och samverkan.

Vi riktar oss främst till företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer som alla har en viktig roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vi stödjer och stimulerar dessa organisationer att bidra aktivt till utbyggnad av snabbt bredband, främst i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår. Kommuner och andra offentliga organisationer är viktiga för utbyggnaden av bredband.

Läs mer på följande sidor:

PTS hanterar inte stödmedel för bredbandsutbyggnad.

Regeringen avser, som aviserats i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 utgiftsområde 22), att öka medlen för stöd till bredbandsutbyggnad i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas med 850 miljoner kronor under perioden 20172020. Dessutom har regeringen beslutat att omfördela 150 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta innebär att det befintliga stödet till bredbandsutbyggnad inom landsbygds-programmet nu har ökas från 3,25 miljarder kronor till 4,25 miljarder kronor. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. För information om stödmedel inom Landsbygdsprogrammet kan du vända dig till antingen din länsstyrelse eller läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) har totalt cirka 600 miljoner kronor som är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät. Tillväxtverket har information om stöd till bredband inom Regionalfonden.

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se

Aktuellt

Konsumentverket har tagit fram en vägledning avseende fiberdragning

arrow 2017-02-14 Exempel på handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur -Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med flera andra aktörer tagit fram en handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur. Handlingsplanen beskriver hur Länsstyrelsen arbetar för att målen i den regionala digitala agendan ska omsättas. Planen utgår från regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige utifrån den nya bredbandsstrategin. Bland Länsstyrelsens åtagande enligt planen kan nämnas att hjälpa kommunerna att förmå marknaden att öka sin räckvidd utanför tätorterna genom att verka för en aktiv dialog mellan kommunerna och kommersiella aktörer, bevaka pågående utbyggnad och samverka med prioriterade kommuner i deras arbete.

Läs mer om Länsstyrelsens bredbandsfrämjande här.


arrow 2017-02-23 Garanterad tillgång till internet

Regeringen har idag gett PTS i uppdrag att se över garanterad tillgång till internet. Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2017.

Ta del av regeringens pressmeddelande

arrow 2016-12-20 Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige 2025

Regeringens nya bredbandsstrategi är nu publicerad och här finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s. Det är tio gånger snabbare än målet i den förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig.
  • 1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är ca fem gånger snabbare och innebär en avsevärd uppgradering.
  • 0,1 procent har minst 30 Mbit/s. Dessa ca 10 000 personer bor normalt sett mycket avlägset och saknar ofta tillgång till 4G. De är i dagsläget hänvisade till det statliga åtagandet om 1Mbit/s, vilket i princip innebär att de inte kan ta del av varken privata eller offentliga tjänster på nätet. Genom målet om 30 Mbit/s får de en bredbandsuppkoppling som är 30 gånger snabbare än dagens åtagande. Det kommer för många innebära en väsentligt ökad livskvalitet och förenkla ett aktivt samhällsdeltagande.

Ta del av hela den nya bredbandsstrategin här.

arrow 2016-09-30 Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband

2016-09-30 Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband Bredbandsforum har gjort en lägesuppdatering gällande företagsklimat och tillgång till bredband i kommuner. Ta del av lägesuppdateringen här.

arrow 2016-09-29 Hur har existerande byalag resonerat kring frågor som uppkommit under arbetets gång med bredbandsutbyggnad?

2016-09-29 Funderar du på att starta ett byalag/är ett nystartat byalag eller helt enkelt undrar hur existerande byalag resonerat kring frågor som uppkommit under arbetets gång med bredbandsutbyggnad? Konkurrensverket har i rapporten ”Bredbandsutbyggnad i landsbygd – Byalag och konkurrens” kartlagt hur byalag som fått stöd (inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013) arbetat och vilka överväganden som gjorts i en viss valsituation. Läs hela rapporten här.

arrow 2016-09-07 PTS deltog vid SKL:s uppstartsmöte för ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunala bredbandssamordnare.

PTS informerade om myndighetens roll, tillgången till bredband i Sverige och hur PTS statistik kan bidra till kommunernas nulägesbeskrivningar och behovsanalyser. Vid dagen hölls även föredrag om bl.a. SKL:s respektive SSNF:s roller, ägarstyrning av stadsnät och hur de regionala bredbandskoordinatorerna kan bistå kommunerna. Videoupptagningar av föredragen gjordes. Du kan se dem här:

arrow 2016-07-07 Aktörsträffar på temat att bygga bredband utan finansiellt stöd.

Fiber åt alla i Blekinge och Skåne (FABS) har anordnat aktörsträffar på temat att bygga bredband utan finansiellt stöd. I samband med uppstartsmötet den 20 juni la länsstyrelsen i Blekinge upp denna nyhet.

arrow 2016-06-17 Den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka åtminstone samtliga tätorter.

PTS har tidigare bedömt att den kommersiella  utbyggnaden kommer att täcka åtminstone samtliga tätorter. Den  bedömningen kvarstår konstaterar PTS i ett yttrande till Statens  jordbruksverk, som använder detta som underlag i sin hantering av  bredbandsstöd för landsbygden.

Läs PTS yttrande

arrow 2015-09-13 Fiberutbyggnad, stöd och tjänster i fokus på den regionala bredbandskonferens i Göteborg.

 Fiberutbyggnad, stöd och tjänster var i fokus på den regionala bredbandskonferens som anordnades i Göteborg i helgen, arrangerad av Västra Götaland Regionen i samarbete med Bredbandsforum och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Cirka 300 representanter för lokala fiberföreningar deltog. Från PTS sida höll Ann-Sofie Fahlgren redogörelser om reglerna för bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet och anmälningsplikten. Förutom detta fick åhörarna information om regeringens bredbandspolitik, Bredbandsforums byanätsforum, upphandling, dokumentation, GIS, besiktning, förvaltningsfas, moms och skatter med mera.

Konferensen filmades och samtliga presentationer finns att hitta här.