Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige genom information, utbildning och samverkan.

Vi riktar oss främst till företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer som alla har en viktig roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vi stödjer och stimulerar dessa organisationer att bidra aktivt till utbyggnad av snabbt bredband, främst i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår. Kommuner och andra offentliga organisationer är viktiga för utbyggnaden av bredband.

Läs mer på följande sidor:

PTS hanterar inte stödmedel för bredbandsutbyggnad.

Regeringen avser, som aviserats i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 utgiftsområde 22), att öka medlen för stöd till bredbandsutbyggnad i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas med 850 miljoner kronor under perioden 20172020. Dessutom har regeringen beslutat att omfördela 150 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta innebär att det befintliga stödet till bredbandsutbyggnad inom landsbygds-programmet nu har ökas från 3,25 miljarder kronor till 4,25 miljarder kronor. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. För information om stödmedel inom Landsbygdsprogrammet kan du vända dig till antingen din länsstyrelse eller läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) har totalt cirka 600 miljoner kronor som är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät. Tillväxtverket har information om stöd till bredband inom Regionalfonden.

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se