Pelare II: Projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur

Nedan kan du läsa mer om de enskilda initiativen i arbetsprogrammet, inklusive ansökningsvillkor, tidtabeller mm.

Infrastruktur för kvantkommunikation

Initiativet kommer att stödja utvecklingen och genomförandet av en europeisk infrastruktur för kvantkommunikation. Kvantdatorn representerar en mycket säker form av datakryptering, vilket innebär att infrastrukturen kommer att öka EU:s cybersäkerhet.

Syftet med initiativet är att påskynda utvecklingen och genomförandet av en europeiskägd kvantkommunikationsinfrastruktur genom att säkerställa att den nödvändiga stamnätsinfrastrukturen mellan befintliga kvantdatorer i EU inrättas. Det måste också stärka EU:s strategiska oberoende och digitala suveränitet. Initiativet ska utöver EuroQCI-initiativet, ses som är en organisation delad mellan EU- kommissionen, medlemsstaterna och europeiska rymdorganisationen (ESA) som deltar i projektet, eftersom kvantdatorer består av både landbaserade komponenter och rymdkomponenter. ESA ansvarar för att utveckla rymdkomponenterna.

Stöd ges till

CEF2 Digital kommer att stödja sammankopplingen mellan nationella nät mellan grannländer och sammankopplingen av EuroQCO:s jord- och rymdkomponenter.

Behörighetskriterier

Enligt det preliminära arbetsprogrammet kommer följande projekt att prioriteras:

 • Projekt som genomför den första gränsöverskridande landbaserade stamnätsinfrastrukturen som förbinder nationell infrastruktur över gränserna.
 • Projekt som ansluter till Euroqcis rymdkomponent.
 • Projekt som upprättar fiberlänkar mellan EuroQCI och ett alleuropeiskt nätverk av säkerhetsoperationscenter (SOC).
 • Projekt som hanterar krypteringsnycklar mellan alla element i EuroQCI. Detta kommer att omfatta nödvändiga åtgärder på telekommunikationsnivå för att hantera dessa nycklar effektivt, säkert och säkert överföra dem till mottagarna.

Vem kan ansöka

Stödet kommer att inriktas på samarbeten, som kan omfatta till exempel operatörer, myndigheter, investerare och leverantörer.

Ansökningsrundor

Ansökningsomgångarna planeras preliminärt 2022, 2024 och 2025.

Terabit-anslutning för högpresterande datorsystem (HPC)

Initiativet kommer att stödja inrättandet av staminfrastruktur för befintliga och planerade HPC-centrum. Syftet med initiativet är att säkerställa en sammanhängande europeisk HPC-infrastruktur i världsklass.

Initiativet ska ses mot bakgrund av ju-medlemmen Eurohpc (joint undertaking),ett samriskföretag mellan Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och den privata sektorn. EuroHPC JU gör det möjligt för deltagande länder att samordna sina insatser och samla resurser för att distribuera superdatorer i världsklass.

Finansiering för etablering av superdatorer tillhandahålls inom ramen för eurohpc ju, medan stöd till terabit-anslutningar mellan superdatorcentraler säkras genom CEF 2 Digital.

Vad kan stödjas

Stöd kan ges till upprättandet av staminfrastruktur för att skapa terabit-förbindelser mellan EuroHPC:s superdatorer, nationella hpc-grupper och forskningscentrum samt datainfrastrukturer.

Vem kan ansöka

Stöd är möjligt för samarbeten (konsortier), som till exempel omfattar operatörer, myndigheter, investerare och leverantörer.

Ansökningsrundor

Stödet från CEF Digital för terabit-anslutning till HPC måste implementeras via EuroHPC JU. Dess styrelse kommer att utarbeta ett särskilt arbetsprogram för de verksamheter som kan stödjas.

Sjökablar

Initiativet kommer att stödja nationella och internationella undervattenskablar samt undervattenskablar för länder utanför EU av strategiskt intresse för EU.

Initiativet syftar till att se till att alla medborgare och företag i EU har tillgång till god konnektivitet. Dessutom gör undervattenskablar den europeiska stamnätsinfrastrukturen mer robust (undervattenskablar kan användas för att överföra data via alternativa rutter så att stamnätsinfrastrukturen inte överbelastas under rusningstid) och ökar kommunikationssäkerheten mellan medlemsstater och strategiskt viktiga länder utanför EU, eftersom data inte behöver överföras via tredjepartsnätverk.

Stöd ges till

Det preliminära arbetsprogrammet ger stöd till genomförandet av genomförbarhetsstudier och installation av undervattenskablar på linjer inom medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna och mellan EU och tredjeländer.

Support inkluderar inte driftkostnader under livstiden, liksom ytterligare komponenter som datacenter, värd anläggningar och andra tjänster.

CEF2 Digital kommer endast att stödja genomförandet av nya och betydande förbättringar av befintliga undervattenskabelrutter där marknaden inte själv narturligt kommer att investera.

Behörighetskriterier

Ett projekt kommer endast att vara berättigat till finansiering om det tar itu med minst ett marknadsmisslyckande, som inte kan lösas genom lagstiftningsinitiativ, och om det undviker att penetrera privata investeringar och snedvrida konkurrensen.

Initiativet syftar till att skapa ett stamnät för undervattenskabel som tillgodoser anslutningsbehov, till exempel:

 • Sammankoppling av alla territorier i EU,inklusive de yttersta randområdena
 • Att stödja särskilda behov hos medlemsstater som är öar eller som delar av öar som en del av deras territorium.
 • Att koppla ihop stamnätsinfrastrukturer som förbinder viktiga anslutningspunkter i EU.
 • Tillgodose särskilda behov i utomeuropeiska länder och territorier i EU (utomeuropeiska länder och territorier)
 • Säkerställa internationell konnektivitet med EU:s partner runt om i världen som grund för europeisk digital autonomi.

Vem kan ansöka

Stödmottagarna kan ha samarbeten med lokala aktörer, allmännyttiga företag, lokala myndigheter, investerare och leverantörer.

Ansökningsrundor

Hittills är det bara en ansökningsomgång som öppnar 2021. Eftersom att CEF arbetsprogram var försenat så löper den in på första utlysningen in på första kvartalet 2022. Den första utlysningen öppnar i januari 2022 och stänger i slutet av mars 2022. För att hinna gemensambereda era ansökningar så ber vi er skicka in eventuella projekt till CEF2@pts.se

Stamnät och infrastruktur för europeiska samordnade molntjänster

Initiativet kommer att stödja gränsöverskridande stamnätsinfrastruktur som förbinder befintlig molninfrastruktur i EU.

Visionen för detta initiativ är att uppnå europeisk teknisk autonomi genom grundläggande digital infrastruktur som kan behandla EU-data genom europeiska dataområden. Infrastrukturen kommer också att möjliggöra utrullning av ny teknik som ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI.) Sakernas Internet (IoT förenar fysiska och virtuella världar och skapar intelligenta miljöer) och HPC.

Stöd ges till

Enligt det preliminära arbetsprogrammet kommer FSE 2 Digital att samfinansiera investeringskostnader för utveckling och genomförande av gränsöverskridande och nationella molninfrastrukturförbindelser på både fysisk och funktionell nivå.

Behörighetskriterier

Projektförslag ska kunna visa att kraven på dataskydd, säkerhet, rörlighet och energi och resurseffektivitet som är tillämpliga på databehandling, lagringstjänster och verksamhet som utvecklats enligt relevanta europeiska uppförandekoder, initiativ och lagstiftning uppfylls.

Dataflödet måste säkerställas och lagras i EU. Detta innebär att data (inklusive metadata) som lagras och transporteras mellan två sammankopplade molninfrastrukturer inte kan nås från, lagras i eller delas med något tredjeland.

Vem kan ansöka

Stöd ges till SEDs (socioekonomiska drivkrafter), inklusive skolor, universitet, sjukhus, stationer, flygplatser, offentliga förvaltningar osv., som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Ansökningsrundor

Ansökningsomgångarna planeras preliminärt 2021-2025.

Digitala plattformar

 Initiativet kommer att stödja sammankopplingen mellan energi och digital infrastruktur eller transportsystem och digital infrastruktur, vilket säkerställer utvecklingen av intelligenta transport- och energisystem.

Syftet med initiativet är att säkerställa synergi mellan de tre sektorerna, eftersom detta spelar en avgörande roll för att uppnå europeiska och nationella mål för digitalisering och minskning av växthusgasutsläppen.

Stöd ges till

Stöd ges till digitala plattformar (digitala plattformar är fysisk och virtuell informations- och kommunikationsteknik som stöder flöde, lagring, bearbetning och analys av energi- eller transportinfrastrukturdata) för att säkerställa att digitala tjänster inom energi- och transportnät kan genomföras över gränserna i EU.

Exempel på plattformar skulle kunna vara en plattform till EU:s förnybara energi som förbinder smarta nät och datacenter över gränserna, eller en plattform för effektiv realtidsförbrukning av tillgänglig transportkapacitet och optimering av intermodala rutter för gods och passagerare.

Behörighetskriterier

Initiativet kommer att inriktas på "eftermontering" av nödvändig gränsöverskridande digital infrastruktur för befintlig energi- och/eller transportinfrastruktur.

Projektansökningar ska kunna visa att:

 • det finns alla nödvändiga gränsöverskridande förbindelser mellan energiinfrastrukturer (el) och/eller transportinfrastrukturer.
 • tillgång till nödvändiga energi- och/eller mobilitetsdata eller kapacitet för att garantera tillgänglighet i tid.
 • förekomsten av medelstora till stora datacenter eller en skyldighet att bygga nya inom en snar framtid.
 • en tydlig och påtaglig fördel för konsumenten/samhället som ligger över vad marknaden annars skulle kunna erbjuda.

Vem kan ansöka

Stödmottagarna kan ha samarbeten (konsortier) där lokala myndigheter, nationella myndigheter, energiföretag, utrustningsleverantörer, företag, system- och mobiloperatörer tillsammans tillhandahåller säkerhetslösningar, tjänsteleverantörer och datacenteroperatörer.

Ansökningsrundor

EU-kommissionen genomför just nu en detaljerad studie om behoven på detta område, så ansökningsomgångar för projekt utarbetas senast 2023.