Pelare I: Projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät

Nedan kan du läsa mer om de enskilda initiativen i arbetsprogrammet, inklusive provisoriska ansökningsvillkor, tidtabeller mm.

5G Transportkorridorer

Initiativet kommer att stödja inrättandet av 5G-nät längs transportkorridorer för att främja 5G-täckning av långa sammankopplade transportlinjer, inklusive vägar, tåglinjer och sjövägar.

Stöd ges till

Det preliminära arbetsprogrammet ger stöd till genomförandet av genomförbarhetsstudier och planering av möjliga projekt samt utbyggnaden av infrastruktur.

Behörighetskriterier

Under CEF2 Digitals tre första år, 2021–2023, kommer man att prioritera stöd till gränsöverskridande investeringar som omfattar två eller flera medlemsstater. Sträckan ska korsa minst en gräns och ha en längd på flera hundra kilometer på varje sida av gränsen.

I synnerhet kommer investeringar att stödjas på områden som kännetecknas av marknadsmisslyckanden.

Projektförslag erbjuds att skapa synergieffekter med CEF2 Transport, CEF2 Energi, Programmet för ett digitalt Europa (DEP) och Horisont Europa-verksamhet.

Korridoren måste passera minst en nationell gräns och längden på korridorer som planeras för utplacering eller studier på båda/alla sidor om gränsen kan variera beroende på de nationella omständigheterna inklusive transportmedlet, den geografiska situationen och den maximala storleken på korridoren.

För medlemsstater med stora motorvägs- och järnvägsnät (t.ex. +/- 1 000 km) kan gränsöverskridande segment av 5G-korridorer representera upp till 15 % av motsvarande övergripande TEN-T-korridorer i en medlemsstat.

Om det är motiverat av projektmålen och i närvaro av påvisade marknadsmisslyckanden kan längre gränsöverskridande sträckor övervägas. För medlemsstater med avsevärt mindre motorvägs- och järnvägsnät kan liknande villkor för justering av korridorlängdsskalan som beskrivits ovan övervägas för gränsöverskridande sektioner som finansieras under CEF, som eventuellt går utöver 15 % av motsvarande TEN-T-sektioner i 5G korridorer i en medlemsstat, förutsatt att ett marknadsmisslyckande påvisas.

För medlemsstater utan gränser inom EU på grund av sin geografiska situation, eller utan relevanta delar av TEN-T-korridorer som går över sina gränser inom EU, kan åtgärder för 5G-täckning av intranationella delar av korridorer i områden med otillräcklig mobiltäckning vara lämpliga för CAM-tjänster, samt där det inte finns något kommersiellt intresse att investera inom en snar framtid vara möjligt, som ett andra steg om det utformas som marknadsanpassade interventioner.

Ansökningsrundor

Ansökningsomgångar (ansökningsomgångar) är för närvarande planerade för 2021, 2022 och 2023.

5G för smarta samhällen

Initiativet kommer att stödja utbyggnaden av 5G-infrastruktur för specifika projekt i lokalsamhällen eller tjänster av mindre företag. Till exempel projekt som innebär digitalisering av hälso- och sjukvården eller utbildningsändamål.

Syftet med initiativet är att främja användningen av 5G-tjänster i offentlig miljö genom att stödja utbyggnaden av 5G och därigenom bidra till utvecklingen av goda exempel på användningen av 5G-baserade system. Initiativet kommer att bidra till att öka efterfrågan på 5G-tjänster och skapa exempel som kan replikeras och genomföras i andra samhällen i Europa. Stort fokus ligger på socioekonomiska drivkrafter (SED) som skolor, sjukhus, bibliotek etc.

Vad kan stödjas

Det preliminära arbetsprogrammet ger stöd till inrättandet av nödvändig 5G-infrastruktur, inklusive passiva och aktiva nätverk.

För smarta samhällen, förväntas enligt draft arbetsprogrammets socioekonomiska drivkrafter redan var fiberanslutna. Endast i undantagsfall kan man kunna få pengar för access anslutning.

Behörighetskriterier

För att ansöka om stöd från initiativet måste det finnas en särskild ansökan om infrastrukturen, t.ex. Dessutom kommer den sökande att ansvara för en liten del av infrastrukturfinansieringen.

Stödmottagarna kommer att behöva dela med sig av sina kunskaper så att de goda exemplen på 5G-användning kan genomföras i andra samhällen i Europa.

I det preliminära arbetsprogrammet förutses att stöd till projektförslag kommer att prioriteras för att stödja exempel på användning av 5G-tjänster på bland annat sjukhus, vårdcentraler och utbildningsinstitutioner.

Vem kan ansöka

Stöd ges till SED:s (socioekonomiska drivkrafter), inklusive skolor, universitet, sjukhus, stationer, flygplatser, offentliga förvaltningar osv., som tillhandahåller tjänster i allmänhetens intresse.

Ansökningsrundor

Ansökningsomgångarna för 5G för smarta samhällen är preliminärt under stödprogrammets tre första år.